Statut Fundacji

Fundacja Szansa dla Niewidomych

STATUT FUNDACJI

Szansa dla Niewidomych

ROZDZIAŁ I  Postanowienia ogólne

§1        Fundacja nosi nazwę: Fundacja Szansa dla Niewidomych

§2        Fundacja Szansa dla Niewidomych, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została aktem notarialnym Rep. A 125/92 w dniu 10 stycznia 1992 roku.

§3        Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§4

1.         Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2.         Fundacja może tworzyć zamiejscowe oddziały, placówki, delegatury, filie i zakłady gospodarcze.

3.         Zamiejscowe oddziały, delegatury, filie i zakłady gospodarcze powoływane są przez Zarząd Fundacji na podstawie stosownej uchwały określającej teren działania oraz zakres prowadzonej działalności.

4.         Działalność zamiejscową Fundacja prowadzi za pośrednictwem powołanych uchwałą Zarządu w tym celu swoich oddziałów, delegatur, filii lub zakładów gospodarczych lub poprzez swojego oficjalnego przedstawiciela regionalnego, którym może być osoba fizyczna każdorazowo działająca na podstawie pisemnego upoważnienia zarządu Fundacji.

5.         Dla zrealizowania swoich celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

§5        Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę.

§6        Fundacja może ustalić i stosować własną odznakę według wzoru dozwolonego prawem.

§7        Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§8

1.         Fundacja działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. z 1984 r. nr 21, poz. 97 z późn. zm.) i niniejszego Statutu.

2.         Fundacja prowadząc działalność w sferze pożytku publicznego opiera się na ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ROZDZIAŁ II Cele i środki działania Fundacji

§9        Celami Fundacji są:

1.         tworzenie równych szans życiowych dla osób niepełnosprawnych, a w szczególności dla osób niewidomych i słabowidzących poprzez ich rehabilitację zawodową i adaptację społeczną,

2.         działalność charytatywna na rzecz osób niewidomych i słabowidzących,

3.         promowanie edukacji, działalność oświatowa prowadzona na rzecz niewidomych i słabowidzących uczniów i osób dorosłych,

4.         upowszechnianie wiedzy na temat edukacji, rehabilitacji oraz kompleksowej pomocy osobom niewidomym i słabowidzącym, w tym prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej dla rodzin i osób zawodowo zajmujących się pracą i współpracą z niewidomymi i słabowidzącymi,

5.         przygotowywanie i kształcenie kadr pomagających osobom niewidomym i słabowidzącym w zakresie edukacji, rehabilitacji, integracji społecznej,

6.         pomoc dzieciom, osobom niewidomym i słabowidzącym w nauce i adaptacji do środowiska sprawnych rówieśników oraz podejmowanie działań na rzecz integracji obu tych środowisk,

7.         promocja zatrudnienia, aktywizacja zawodowa osób niewidomych i słabowidzących pozostających bez pracy lub zagrożonych utratą pracy,

8.         promowanie, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury i sztuki wśród osób niewidomych i słabowidzących,

9.         promowanie, wspieranie rozwoju, upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji, sportu, turystyki wśród osób niewidomych i słabowidzących,

10.       ochrona praw, działalność na rzecz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,

11.       kształtowanie świadomości społecznej, opinii publicznej i popularyzowanie wiedzy na temat specyficznych potrzeb, możliwości, sytuacji społecznej osób niewidomych i słabowidzących oraz ich rodzin,

12.       reprezentowanie interesów środowiska niewidomych i słabowidzących oraz ich rodzin,

13.       działalność ekspercka, inicjowanie badań naukowych w dziedzinie oceny, terapii widzenia, edukacji, rehabilitacji, ochrony zdrowia osób niewidomych i słabowidzących.

14.       działalność na rzecz rodzin, opiekunów osób niepełnosprawnych oraz wolontariuszy.

§10

Cele wymienione w paragrafie poprzednim Fundacja realizuje przez:

1.         organizowanie i prowadzenie niepublicznych placówek edukacyjnych i poradni specjalistycznych,

2.         inicjowanie, propagowanie i prowadzenie różnych form pomocy, samopomocy, poradnictwa, wymiany doświadczeń i informacji dla osób niewidomych i słabowidzących, ich rodzin; inicjowanie, organizowanie i prowadzenie lokalnych, środowiskowych grup wsparcia dla rodzin i grup samopomocy,

3.         organizowanie szkoleń dla osób niepełnosprawnych oraz osób pracujących z nimi i świadczących na ich rzecz pomoc w różnych dziedzinach,

4.         opracowywanie raportów o sytuacji społecznej osób niewidomych i słabowidzących oraz ich rodzin,

5.         organizację spotkań, zebrań, szkoleń, zjazdów, wyjazdów, prelekcji, konferencji, wykładów, dyskusji,

6.         organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów, seminariów, kursów, szkoleń z udziałem profesjonalistów z różnych dziedzin medycyny, rehabilitacji, edukacji, techniki i terapii dla osób niepełnosprawnych oraz zaangażowanych w leczenie, rehabilitację, edukację i wszelką pomoc osobom niewidomym i słabowidzącym,

7.         prowadzenie poradnictwa skierowanego do osób niepełnosprawnych, ich rodzin, a także osób pracujących z osobami niepełnosprawnymi,

8.         działalność dokumentacyjną i wydawniczą, a zwłaszcza gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i wydawanie wszelkich publikacji dotyczących problematyki osób niewidomych i słabowidzących, w tym opracowywanie i rozpowszechnianie poradników a także gromadzenie wszelkiej dokumentacji, w tym również filmowej i fotograficznej związanej z realizacją celów statutowych,

9.         prowadzenie banku informacji o osobach niewidomych i słabowidzących oraz o formach dostępnej pomocy dla tej grupy niepełnosprawnych,

10.       wspieranie badań naukowych i prac projektowych dotyczących rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

11.       inicjowanie i wprowadzanie nowoczesnych metod rehabilitacji i edukacji,

12.       promowanie metod terapii, edukacji, wychowania, rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących, w oparciu o własne doświadczenia,

13.       udzielanie pomocy oraz prowadzenie poradnictwa dla osób niewidomych i słabowidzących w zakresie zdobywania umiejętności zawodowych oraz pośrednictwo pracy dla osób niewidomych i słabowidzących,

14.       organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, turnusów specjalistycznych i ogólnousprawniających oraz innych form sezonowego wypoczynku, rekreacji, rehabilitacji dla osób niewidomych i słabowidzących, poza miejscem ich stałego pobytu,

15.       organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym dla osób niewidomych i słabowidzących, ich rodzin i opiekunów, a także prowadzenie innych form usprawniania fizycznego osób niewidomych i słabowidzących,

16.       organizowanie wystaw, festynów, konkursów i innych imprez kulturalnych dla osób niepełnosprawnych lub z ich udziałem,

17.       organizowanie wystaw, prezentacji sprzętu rehabilitacyjnego oraz najnowszych rozwiązań technicznych w dziedzinie oprogramowania skierowanych do osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych i słabowidzących,

18.       organizowanie koncertów charytatywnych, aukcji, festynów i innych imprez integracyjnych,

19.       współdziałanie z organami władzy, organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi, podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą we wszystkich formach dozwolonych prawem służące celom statutowym Fundacji,

20.       współpracę ze środkami społecznego przekazu w zakresie upowszechnienia wiedzy na temat potrzeb osób niewidomych, słabowidzących oraz ich sytuacji życiowej, zawodowej i społecznej,

21.       wspieranie (m. in. informacyjnie, szkoleniowe) innych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności niewidomych i słabowidzących,

22.       organizowanie działalności charytatywnej, akcji społecznych i zbiórek publicznych na rzecz osób niewidomych i słabowidzących,

23.       popieranie i wprowadzanie w życie idei integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie,

24.       podejmowanie działań mających na celu zapobieganie izolowaniu niepełnosprawnych w społeczeństwie, ochrony praw, działalności na rzecz przestrzegania prawa osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych i słabowidzących,

25.       reprezentowanie interesów środowiska niewidomych i słabowidzących oraz ich rodzin

26.       propagowanie działalności Fundacji,

27.       Fundacja tworzy i prowadzi Narodowy Instytut Niewidomych.

§11

1.         W zakresie celów i sposobów realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność nieodpłatną pożytku publicznego.

2.         Fundacja może prowadzić statutową działalność odpłatną pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w zakresie:

a)         prowadzenia niepublicznych placówek edukacyjnych i poradni specjalistycznych dla osób niewidomych i słabowidzących,

b)         organizowanie szkoleń dla osób niepełnosprawnych oraz osób pracujących z nimi i świadczących na ich rzecz pomoc w różnych dziedzinach

c)         rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących,

d)        nauki i edukacji, działalności oświatowej, wychowania osób niewidomych i słabowidzących,

e)         upowszechniania wiedzy na temat diagnostyki, leczenia, terapii, edukacji, rehabilitacji, ochrony zdrowia oraz kompleksowej pomocy osobom niewidomym i słabowidzącym, w tym prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w stosunku do rodzin i osób zawodowo zajmujących się pracą z niepełnosprawnymi,

f)         przygotowywania i kształcenia kompetentnych kadr pomagających osobom niewidomym i słabowidzącym,

g)         działalności eksperckiej, inicjowania badań naukowych w dziedzinie rehabilitacji, osób niewidomych i słabowidzących,

h)         organizowania i prowadzenia placówek terapeutycznych, w tym świetlic

terapeutycznych, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów

samopomocy, świadczenie usług terapeutycznych, rewalidacyjnych, edukacyjnych,

wychowawczych, świadczeń zdrowotnych (usług leczniczych, diagnostycznych,

rehabilitacyjnych) i innych form pomocy osobom niewidomym i słabowidzącym,

i)          opracowywania raportów o sytuacji społecznej osób niewidomych i słabowidzących

oraz ich rodzin,

j) organizowania krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów, seminariów, kursów, szkoleń z udziałem profesjonalistów z różnych dziedzin medycyny, rehabilitacji, edukacji, techniki i terapii dla osób niepełnosprawnych zaangażowanych w leczenie, rehabilitację, edukację i wszelką pomoc osobom niewidomym i słabowidzącym,

k) działalności dokumentacyjnej i wydawniczej, a zwłaszcza gromadzenia, opracowywania, udostępniania i wydawania wszelkich publikacji dotyczących problemów osób niewidomych i słabowidzących, w tym opracowywania i rozpowszechniania poradników dla rodzin dzieci niewidomych i słabowidzących; a także gromadzenia wszelkiej dokumentacji, w tym również filmowej i fotograficznej związanej z realizacją celów statutowych oraz prowadzenia banku informacji o osobach niewidomych i słabowidzących oraz o formach dostępnej pomocy dla tej grupy niepełnosprawnych,

l) organizowania turnusów rehabilitacyjnych, turnusów specjalistycznych i ogólnousprawniających oraz innych form sezonowego wypoczynku, rekreacji, rehabilitacji dla osób niewidomych i słabowidzących, a także ich rodzin poza miejscem ich stałego pobytu.

m) organizowanie wystaw, prezentacji sprzętu rehabilitacyjnego oraz najnowszych rozwiązań technicznych w dziedzinie oprogramowania skierowanych do osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych i słabowidzących, 3. Fundacja może prowadzić statutową działalność nieodpłatną pożytku publicznego

w sferze zadań publicznych w zakresie:

a)         działalności charytatywnej na rzecz osób niewidomych i słabowidzących oraz ich rodzin,

b)         prowadzenie banku informacji o osobach niewidomych i słabowidzących oraz formach dostępnej pomocy dla tej grupy niepełnosprawnych,

c)         organizowania krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów, seminariów, kursów, szkoleń z udziałem profesjonalistów z różnych dziedzin medycyny, rehabilitacji, edukacji, techniki i terapii dla osób niepełnosprawnych oraz zaangażowanych w leczenie, rehabilitację, edukację i wszelką pomoc osobom niewidomym i słabowidzącym,

d)        organizowania szkoleń dla osób niepełnosprawnych oraz osób pracujących z nimi
i świadczących na ich rzecz pomoc w różnych dziedzinach

e)         promowania zdrowia, edukacji zdrowotnej, kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych w dziedzinach związanych z widzeniem, zaburzeniami widzenia, poprawą widzenia, poprawą jakości życia osób niewidomych i słabowidzących,

f)         promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niewidomych i słabowidzących pozostających bez pracy lub zagrożonych utratą pracy,

g)         promowania, wspierania rozwoju i upowszechniania kultury i sztuki osób niewidomych i słabowidzących,

h)         pomoc dzieciom niewidomym i słabowidzącym kształcącym się w masowych

i integracyjnych placówkach oświatowych w nauce i adaptacji do środowiska

sprawnych rówieśników oraz podejmowanie działań na rzecz integracji obu tych

środowisk,

i) promowania, wspierania rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej, sportu

i turystyki osób niewidomych i słabowidzących,

j) ochrony praw, działalności na rzecz przestrzegania prawa osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych i słabowidzących,

k) kształtowania świadomości społecznej, opinii publicznej i popularyzowania wiedzy na temat specyficznych potrzeb i możliwości oraz sytuacji społecznej osób niewidomych i słabowidzących oraz ich rodzin, w tym kształtowanie zrozumienia, akceptacji i innych postaw pro społecznych wobec tej grupy osób niepełnosprawnych i ich rodzin,

l) reprezentowania interesów środowiska niewidomych i słabowidzących oraz ich rodzin, m) inicjowania, propagowania i prowadzenia różnych form pomocy, samopomocy,

poradnictwa,   wymiany   doświadczeń   i   informacji   dla   osób   niewidomych

i słabowidzących, ich rodzin; inicjowanie, organizowanie i prowadzenie lokalnych,

środowiskowych grup wsparcia dla rodzin i grup samopomocy, n) opracowywania raportów o sytuacji społecznej osób niewidomych i słabowidzących

oraz ich rodzin,

o) organizacji spotkań, zebrań, szkoleń, zjazdów, wyjazdów, prelekcji, konferencji, wykładów, dyskusji,

p) prowadzenia poradnictwa skierowanego do osób niepełnosprawnych, ich rodzin,

a także osób pracujących z osobami niepełnosprawnymi, q) wspierania badań naukowych i prac projektowych dotyczących rehabilitacji osób

niepełnosprawnych,

r) inicjowania i wprowadzania nowoczesnych metod rehabilitacji,

s) promowania metod terapii, edukacji, wychowania, rehabilitacji osób niewidomych

i słabowidzących w oparciu o własne doświadczenia,

t) udzielania   pomocy   oraz   prowadzenia   poradnictwa   dla   osób   niewidomych

i   słabowidzących   w   zakresie   zdobywania   umiejętności   zawodowych   oraz

pośrednictwo pracy dla osób niewidomych i słabowidzących,

u) organizowania różnych form wypoczynku dla osób niewidomych i słabowidzących,

a także ich rodzin poza miejscem zamieszkania, v) organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym

i międzynarodowym dla osób niewidomych i słabowidzących, ich rodzin i opiekunów,

a także prowadzenie innych form usprawniania fizycznego osób niewidomych

i słabowidzących,

w) organizowania wystaw, festynów, konkursów i innych imprez kulturalnych dla osób

niepełnosprawnych lub z ich udziałem, x) organizowania koncertów charytatywnych,  aukcji,  festynów  i  innych  imprez

integracyjnych,

y) współdziałania z organami władzy, organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi, podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą we wszystkich formach dozwolonych prawem służące celom statutowym Fundacji,

z) współpracy ze środkami społecznego przekazu w zakresie upowszechnienia wiedzy na

temat potrzeb osób niewidomych, słabowidzących oraz ich sytuacji życiowej,

zawodowej i społecznej,

aa) wspierania (m. in. informacyjnego, szkoleniowego) innych organizacji pozarządowych

działających na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności niewidomych

i słabowidzących,

bb) popierania i wprowadzania w życie idei integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie,

cc) organizowania wystaw, prezentacji sprzętu rehabilitacyjnego oraz najnowszych rozwiązań technicznych w dziedzinie oprogramowania skierowanych do osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych i słabowidzących,

dd) rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących,

ee) działalności dokumentacyjnej i wydawniczej, a zwłaszcza gromadzenia, opracowywania, udostępniania i wydawania wszelkich publikacji dotyczących problemów osób niewidomych
i słabowidzących, w tym opracowywania i rozpowszechniania poradników dla rodzin dzieci niewidomych i słabowidzących; a także gromadzenia wszelkiej dokumentacji, w tym również filmowej i fotograficznej związanej z realizacją celów statutowych oraz prowadzenia banku informacji o osobach niewidomych i słabowidzących oraz o formach dostępnej pomocy dla tej grupy niepełnosprawnych,

ff) nauki   i   edukacji,   działalności   oświatowej,   wychowania   osób   niewidomych
i słabowidzących,

gg) upowszechniania wiedzy na temat diagnostyki, leczenia, terapii, edukacji, rehabilitacji, ochrony zdrowia oraz kompleksowej pomocy osobom niewidomym i słabowidzącym, w tym prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w stosunku do rodzin i osób zawodowo zajmujących się pracą z niepełnosprawnymi,

hh) przygotowywania, wspomagania i kształcenia kompetentnych kadr pomagających osobom niewidomym i słabowidzącym,

ii) wspomagania   rozwoju   psychofizycznego   i   społecznego   osób   niewidomych

i słabowidzących we wszystkich obszarach ich funkcjonowania,

jj) pomoc dzieciom niewidomym i słabowidzącym kształcącym się w masowych

i integracyjnych placówkach oświatowych w nauce i adaptacji do środowiska

sprawnych rówieśników oraz podejmowanie działań na rzecz integracji obu tych

środowisk,

kk) podejmowania działań mających na celu zapobieganie izolowaniu niepełnosprawnych

w społeczeństwie, 11) propagowania działalności Fundacji.

4. Zarząd Fundacji może podejmować decyzje w przedmiocie prowadzonej działalności odpłatnej i nieodpłatnej w formie uchwały.

§ 12

1.         Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbliżona z celami statutowymi Fundacji.

2.         Fundacja  realizuje  cele  statutowe  kierując   się  zasadami  równości   wszystkich niepełnosprawnych.

ROZDZIAŁ III Majątek Fundacji

1.         Majątek Fundacji stanowi:

a)         wskazany w oświadczeniu woli o ustanowienie Fundacji fundusz założycielski,

b)         ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację,

c)         dochody z działalności gospodarczej, jako dodatkowej w stosunku do działalności pożytku publicznego,

d)        dochody z majątku ruchomego, nieruchomości i praw majątkowych,

e)         otrzymane przez Fundację środki finansowe z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego,

f)         przychody z działalności odpłatnej Fundacji służą wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego,

g)         dochody ze zbiórek, imprez publicznych, z koncertów, z widowisk, z aukcji,

h)         dotacje budżetowe, subwencje od osób prawnych i fizycznych,

i)          darowizny, spadki, zapisy i dobrowolne wpłaty,

j)     odsetki bankowe i oprocentowanie papierów wartościowych, k) inne wpłaty, o ile zostaną przyjęte przez Fundację.

2.         Środki, o których mowa w ust. 1 pkt a-d i pkt i-k włącznie, mogą być wykorzystane do prowadzenia działalności gospodarczej Fundacji”, jako dodatkowej w stosunku do działalności pożytku publicznego.

3.         Zabrania się na podstawie na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku nr 234, poz. 1536, tekst jednolity)

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ IV  Organy i organizacje Fundacji

§14

1.         Organami Fundacji są:

a)         Rada Fundatorów zwana dalej „Radą”,

b)         Zarząd Fundacji zwany dalej „Zarządem”,

c)         Rada Patronacka zwana dalej „Radą Patronacką”.

2.         Członkowie Rady Fundatorów:

a)         nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b)         nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c)         mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

3.         Członkowie Zarządu Fundacji nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Członkowie Rady Patronackiej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości  nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§15

1.         Rada Fundatorów jest najwyższym organem Fundacji.

2.         W skład Rady Fundatorów wchodzi od trzech do pięciu członków, w tym Przewodniczący. Członków Rady oraz Przewodniczącego wybiera Zarząd „ALTIX” Sp. z o.o.

3.         Do wyłącznej kompetencji Rady Fundatorów należy:

a)         powołanie i odwołanie członków Zarządu,

b)         zmiana statutu Fundacji,

c)         połączenie Fundacji z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji,

d)         uchwalanie kierunków rozwoju działalności,

e)         uchwalanie wielkości funduszu rezerwowego i innych funduszy oraz zasad ich wykorzystania,

f)         rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, zatwierdzanie bilansu, podejmowanie uchwał w sprawie oceny działalności Fundacji, udzielanie pokwitowania członkom Zarządu,

g)         uchwalanie regulaminu działania Rady i Zarządu,

h)         ustalanie wynagrodzeń dla członków Zarządu,

i)          powoływanie doraźnych zespołów kontrolnych i zlecanie im badania działalności

Fundacji w każdej dziedzinie.

4.         Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zaproszeni konsultanci z głosem doradczym.

5.         Rada zbiera się co najmniej raz w roku kalendarzowym:

a)         z inicjatywy Zarządu,

b)         na pisemny wniosek Fundatorów,

c)         na żądanie Przewodniczącego Rady.

6.         Posiedzenie Rady zwołuje i odwołuje Zarząd, a prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.

7.         Zawiadomienie o miejscu i terminie posiedzenia Rady należy wysłać do Fundatorów listem poleconym z co najmniej 14-stodniowym wyprzedzeniem lub pocztą elektroniczną. Zawiadomienie powinno określać porządek obrad.

8.         Rada jest zdolna do podejmowania uchwał większością głosów przy obecności co najmniej 3 (trzech) przedstawicieli Fundatorów. Każdy przedstawiciel – członek Rady ma jeden głos. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundatorów. Jeżeli na posiedzeniu Rady brak jest wymaganej ilości przedstawicieli Fundatorów, wówczas w terminie 7 dni należy zawiadomić o zwołaniu ponownego posiedzenia, które powinno się odbyć w terminie 21 dni od pierwszego posiedzenia. To posiedzenie jest prawomocne przy udziale co najmniej dwóch przedstawicieli Fundatora lub Fundatorów, o czym należy wskazać w zawiadomieniu.

9.         Jeżeli Rada zebrała się na posiedzeniu, może ona podejmować uchwały i bez formalnego zwoływania, o którym mowa w ust. 6 i 7 jeżeli nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia, ani co do postanowienia poszczególnych spraw na porządku obrad.

 10.       Rada Patronacka jest doradczym organem Fundacji.

11.       W skład Rady Patronackiej wchodzi od trzech do ośmiu członków, w tym Przewodniczący. Członków Rady oraz Przewodniczącego powołuje Zarząd Fundacji Szansa dla Niewidomych

12.       Do kompetencji Rady Patronackiej należy:

a) opiniowanie zmian statutu Fundacji,

b) opiniowanie połączeń Fundacji z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji,

c) opiniowanie kierunków rozwoju działalności Fundacji,

d) opiniowanie sprawozdań Zarządu.

13. Rada Patronacka zbiera się, co najmniej raz w roku kalendarzowym:

a) z inicjatywy Zarządu,

b) na pisemny wniosek Rady Fundatorów,

c) z inicjatywy Przewodniczącego.

14. Posiedzenia Rady Patronackiej zwołuje i odwołuje Przewodniczący, a prowadzi

Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.

15. Rada Patronacka opiniuje sprawy, o których mowa w ust. 12 w formie uchwał, zwykłą

większością głosów. Każdy członek Rady ma jeden głos. W razie równej ilości głosów

decyduje głos Przewodniczącego. Jeżeli na posiedzeniu Rady brak jest wymaganej ilości

przedstawicieli, wówczas w terminie 7 dni należy zawiadomić o zwołaniu ponownego

posiedzenia, które powinno się odbyć w terminie 21 dni od pierwszego posiedzenia.

10-

§16

1.         Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.         Zarząd liczy od 1 do 3 członków w tym Prezes.

Zarząd powołany jest przez Radę na czas nieoznaczony spośród osób rekomendowanych przez Fundatorów.

3.         Rada może w każdej chwili odwołać Zarząd lub członka Zarządu.

4.         Członek Zarządu może być zatrudniony w Fundacji na podstawie umowy o pracę albo wykonywać obowiązki na podstawie umowy cywilnej.

5.         Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.

6.         Odwołanie nastąpi w wypadku:

a.         złożenia rezygnacji na piśmie,

b.         podjęcia pracy bądź innych obowiązków poza Fundacją, które uniemożliwiają

lub ograniczają pełnienie funkcji członka Zarządu,

c.         z przyczyn losowych powodujących trwałą niezdolność członka do pracy w

Zarządzie,

d.         nie pełnienia funkcji członka Zarządu dłużej niż łącznie sześć miesięcy w roku

kalendarzowym lub pełnienia tej funkcji w sposób nienależyty,

e.         istotnego naruszenia postanowień statutu.

7.         Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

a.         podejmowanie działań zmierzających do osiągnięcia celów Fundacji i jej

rozwoju,

b.         sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

c.         prowadzenie działalności Fundacji,

d.         powoływanie zamiejscowych oddziałów, delegatur, filii i zakładów

gospodarczych wraz z określeniem terenu działania i zakresu prowadzonej

działalności,

e.         uchwalenie regulaminów: działalności zamiejscowych oddziałów, delegatur,

filii i zakładów gospodarczych,

f.         zatwierdzanie planów działalności zamiejscowych oddziałów, delegatur, filii

i zakładów gospodarczych,

g.         sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Fundacji oraz bilansu

Fundacji i przedstawienie go Radzie,

h.         powoływanie komisji problemowych, zespołów konsultantów itp.,

i.          powoływanie i odwoływanie kierowników zamiejscowych oddziałów,

delegatur, filii i zakładów gospodarczych oraz ich pełnomocników,

j.   reprezentowanie Fundacji w kraju i za granicą,

k. podejmowanie decyzji o uczestniczeniu w spółkach prawa handlowego, cywilnych, stowarzyszeniach i innych organizacjach o charakterze społecznym lub gospodarczym, po uprzednim zaakceptowaniu zamiaru przez Radę Fundatorów.

8.         Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji w zakresie praw i obowiązków

majątkowych  i  niemajątkowych  oraz  podpisywania w  imieniu  Fundacji  są

upoważnieni: 

-jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, Prezes Zarządu samodzielnie,

-jeżeli Zarząd liczy więcej niż jedną osobę, dwóch członków Zarządu łącznie, albo – pełnomocnik w granicach umocowania.

ROZDZIAŁ V Zmiana Statutu

§17

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundatorów na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.

ROZDZIAŁ VI Działalność gospodarcza Fundacji

§18

1.         Działalność gospodarcza Fundacji służy pozyskiwaniu środków na realizacje celów

statutowych Fundacji i jest dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

2.         Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność pożytku publicznego.

3.         Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

a)         produkcji przemysłu lekkiego i spożywczego,

b)         świadczy usługi hotelarskie,

c)         prowadzi handel detaliczny i hurtowy artykułami spożywczymi i przemysłowymi zarówno w kraju jak i za granicą,

d)        budownictwa ogólnego i specjalistycznego,

e)         usług projektowych oraz zastępstwo inwestycyjne.

4.         Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez samą Fundację lub

wyodrębnioną jednostkę organizacyjną – zakład gospodarczy.

ROZDZIAŁ VII Połączenie Fundacji

§19

Fundacja może połączyć się z inną fundacją mającą siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli cele statutowe uległyby istotnej zmianie.

ROZDZIAŁ VIII Likwidacja Fundacji

§20

1.         Fundacja ulega likwidacji w wypadkach przewidzianych w ustawie o fundacjach.

2.         W wypadkach jak wyżej, Rada Fundatorów obowiązana jest stwierdzić stan likwidacji i wyznaczyć likwidatora.

3.         Majątek Fundacji po jej likwidacji przejmuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, który przeznacza go na cele społeczne.