„Łódzki kompas wsparcia społecznego i zawodowego”

Szansa - Jesteśmy Razem

Projekt „Łódzki kompas wsparcia społecznego i zawodowego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej 80 os. (48 Kobiet, 32 Mężczyzn), w tym 40 os. z orzeczeniem o niepełnosprawności ze względu na wzrok (kod 04-O) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie woj. Łódzkiego (powiaty: łódzki wschodni, kutnowski, łowicki, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, m. Łódź) poprzez udział
w przewidzianych w ramach projektu instrumentach aktywnej integracji
o charakterze społecznym i/lub zawodowym w okresie do 31.05.2022 r.

Celem szczegółowym projektu jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Oferta projektu:

 1. Stworzenie ścieżki reintegracji – diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjału uczestników.
 2. Coaching indywidualny oraz spotkania z tyflospecjalistą.
 3. Zajęcia tyfloinformatyczne dla osób z niepełnosprawnością wzroku.
 4. Warsztaty mobilności dla osób z niepełnosprawnością wzroku.
 5. Warsztaty autoprezentacji oraz dnia codziennego dla osób
  z niepełnosprawnością wzroku.
 6. Poradnictwo prawne.
 7. Poradnictwo zawodowe.
 8. Mentoring.
 9. Pośrednictwo pracy.
 10. Szkolenia zawodowe zgodne z IPD.
 11. Staże zawodowe zgodne z IPD.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie 80 osób (48 kobiet, 32 mężczyzn)
w wieku powyżej 18 r.ż. zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego (powiaty: łódzki wschodni, kutnowski, łowicki, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, m. Łódz), które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym osoby bezrobotne). 50% stanowić będą osoby
z niepełnosprawnością wzroku oraz min. 50% grupy docelowej stanowić będą osoby bierne zawodowo.

Rekrutacja:

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty i będzie prowadzona na terenie powiatów – łódzki wschodni, kutnowski, łowicki, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, m. Łódź.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Biurze projektu:
Fundacja Szansa dla Niewidomych (Tyflopunkt), ul. Wigury 13, 90-302 Łódź i/lub w siedzibie Partnera: Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź.

Rekrutacja realizowana będzie w oparciu o zróżnicowane kanały informacyjno–promocyjne, zapewniające dotarcie do jak największej liczby potencjalnych uczestników przy zachowaniu równości szans i niedyskryminacji,
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością, oraz zasady równości szans Kobiet i Mężczyzn. Rekrutacja prowadzona z największym natężeniem będzie w II-VII miesiącu realizacji projektu. Rekrutacja obejmuje zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz
z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie: osobiście, pocztą na adres biura, skanem na e-mail lub faxem.

Okres trwania rekrutacji: VII 2020 r. – II 2022 r.

Rekrutacja podzielona jest na III etapy:

 1. Etap I: złożenie wymaganej dokumentacji na etapie rekrutacji, m.in. formularz zgłoszeniowy, oświadczenia – w formie elektronicznej (e-mail), fax, pocztą, osobiście.
 2. Etap II: weryfikacja złożonych dokumentów (przy osobistym zgłoszeniu do projektu – weryfikacja możliwa na bieżąco), ewentualnie uzupełnienia/wyjaśnienia. 
 3. Etap III: powstanie lista uczestników projektu, ewentualnie lista rezerwowa, w przypadku większej liczby uczestników chętnych do udziału w projekcie.

E-mail projektu: lodz@szansadlaniewidomych.org

Kryteria formalne:

 • zamieszkiwanie na terenie województwa łódzkiego (powiaty: łódzki wschodni, kutnowski, łowicki, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, m. Łódź);
 • potwierdzenie przynależności do struktury grupy docelowej, tj. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z min.1 powodu (weryfikacja: wgląd do zaświadczenia np.
  z MOPS/GOPS/orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na wzrok lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia/ewentualnie oświadczenie uczestnika);
 • oświadczenie uczestnika projektu o jednoczesnym niekorzystaniu z takich samych form wsparcia w ramach projektu realizowanych w ramach Działania 9.1.

Kryteria premiujące:

 • osoby dotknięte tzw. wielokrotnym wykluczeniem: +15 pkt. (weryfikacja: wgląd do zaświadczenia np. z MOPS/GOPS/orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na wzrok lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia/ewentualnie oświadczenie uczestnika z pouczeniem
  o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą),
 • korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020: +8 pkt. (weryfikacja: zaświadczenie od organizacji partnerskich o których mowa w PO PŻ lub inny dokument o podobnym statusie),
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby
  z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi
  (w tym niepełnosprawność intelektualna i os. z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi): +5 pkt (weryfikacja: orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na wzrok lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia/ewentualnie oświadczenie uczestnika),
 • Kobiety: +5 pkt. (weryfikacja: formularz zgłoszeniowy uczestnika, wgląd do dowodu osobistego).

Punkty w ramach kryteriów premiujących sumują się.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.06.2020 r. – 31.05.2022 r.

Efekty projektu:

– Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 16K, 13M = 29.

– Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 4K, 6M = 10.

– Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje bądź nabyły kompetencje po opuszczeniu programu: 14K, 18M = 32.

Lider:
Fundacja Szansa dla Niewidomych
ul. Chlubna 88, 03-051 Warszawa
tel. 48 225 101 09
e-mail: szansa@szansadlaniewidomych.org
Logo fundacji
Partner:
Miasto Łódź
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel. 48 426 384 574
e-mail: ron@uml.lodz.pl
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo_wer_horyzont_zhaslem_pl_kolor-1024x725.jpg
Partner:
Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: szkolenia@openeducation.pl
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie open-logo_dobra-rozdzielczosc-1-1024x360.png

Biuro projektu:
Fundacja Szansa dla Niewidomych
ul. Wigury 13, 90-302 Łódź
tel. 881 946 225
e-mail:lodz@szansadlaniewidomych.org

Wartość dofinansowania z UE: 1 457 019,37

Pliki do pobrania:

Accessibility Toolbar