„Strona romantyków. Studia o Norwidzie” – książka Zofii Stefanowskiej dostępna dla niewidomych

Szansa - Jesteśmy Razem

Opis projektu

Celem projektu jest upamiętnienie 140. rocznicy śmierci Cypriana Kamila Norwida oraz przypomnienie sylwetki polskiego artysty, który w swojej twórczości przekazywał m. in. wartości patriotyczne i chrześcijańskie. Publikacja Zofii Stefanowskiej jest jedną z kluczowych w badaniach norwidologicznych, zawiera recepcję słów poety, ale także przybliża jego biografię. Nie bez znaczenia była też możliwość zapoznania czytelników z osobowością i dokonaniami Kamila Cypriana Norwida, który sam za życia zmagał się z niepełnosprawnościami.
Dostarczając brajlowskie wydawnictwa książkowe staramy się wyrównać szanse osób niewidomych w dostępie do literatury o wysokiej wartości merytorycznej, a jednocześnie podanej w formie przystępnej i atrakcyjnej, zachęcającej do lektury. Projekt realizował cele i idee popularyzowane przez Fundację: promowanie roli czytelnictwa jako formy rehabilitacji, integracji i aktywizacji społecznej oraz zapobieganie wtórnemu analfabetyzmowi osób niewidomych.

Fundacja Szansa – Jesteśmy Razem opublikowała 43 egzemplarze przedruku brajlowskiego książki „Strona romantyków. Studia o Norwidzie” Zofii Stefanowskiej. Celem projektu było m.in. ułatwienie dostępu do literatury szerszemu gronu odbiorców, wyposażenie w publikację kluczowych punktów bibliotecznych w Polsce, promowanie samodzielności osób niewidomych, a także aktywizacja kulturalna i czytelnicza osób niewidomych, należących do grupy potencjalnie wykluczonej z życia kulturalnego i społecznego.

Odbiorcy projektu

Właściwy dobór tytułów przeznaczonych do adaptacji brajlowskiej przyczynia się do ubogacenia oferty wydawniczej dla osób niewidomych, jak również zwiększenia poziomu zainteresowania znajomością pisma brajlowskiego wśród osób z dysfunkcją narządu wzroku. Z publikacji mogą korzystać osoby w różnym wieku.

Czas realizacji: 12.06 – 31.12.2023 r.

Okładka publikacji:

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Accessibility Toolbar