„Wspomnienia” Aleksandry Piłsudskiej – wydanie dla osób niewidomych

Szansa - Jesteśmy Razem

Opis projektu

Celem projektu było upamiętnienie sześćdziesięciolecia śmierci Aleksandry Piłsudskiej, która została wybrana na patronkę roku 2023. Aleksandra Piłsudska była działaczką niepodległościową i społeczną. Została odznaczona wieloma orderami, w tym Orderem Virtuti Militari za pracę na rzecz niepodległości Polski. Wydanie „Wspomnień” Aleksandry Piłsudskiej ma na celu upamiętnienie rocznicy jej śmierci, ale także przypomnienie jej zasług dla narodu polskiego.

Fundacja Szansa – Jesteśmy Razem, a także miesięcznik „Help- jesteśmy razem” byli partnerami projektu i wspierali jego powodzenie w całym okresie realizacji. Dostarczając brajlowskie wydawnictwa książkowe, Fundacja Szansa – Jesteśmy Razem stara się wyrównać szanse osób niewidomych w dostępie do wiedzy, podanej w formie przystępnej i atrakcyjnej dla czytelnika w każdym wieku. Projekt realizował cele i idee popularyzowane w działalności Fundacji, m.in.: promowanie roli czytelnictwa jako formy rehabilitacji, integracji i aktywizacji społecznej oraz zapobieganie wtórnemu analfabetyzmowi osób niewidomych.

Odbiorcy

Odbiorcami projektu były osoby słabowidzące i niewidome oraz ich bliscy, jak również otoczenie tych osób – pedagodzy, nauczyciele, edukatorzy, pracownicy bibliotek, szkół, uczelni, instytucji kultury, mediów, organizacji pożytku publicznego, studenci, wolontariusze i wielu innych.

Główne cele:

  • publikacja 42 egzemplarzy przedruku brajlowskiego „Wspomnień” Aleksandry Piłsudskiej
  • ułatwienie dostępu do literatury szerszemu gronu odbiorców oraz promowanie samodzielności osób niewidomych
  • aktywizacja kulturalna i czytelnicza osób niewidomych, należących do grupy potencjalnie wykluczonej z życia kulturalnego i społecznego
  • przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu inwalidów wzroku (przełamywanie barier psychospołecznych, wzbudzanie potrzeby poznawania świata, integracja społeczna)
  • wydanie książki „Wspomnienia” Aleksandry Piłsudskiej adresowane do osób niewidomych
  • wyposażenie wielu kluczowych punktów bibliotecznych w Polsce oraz wielu czytelników indywidualnych w brajlowski przedruk książki „Wspomnienia” Aleksandry Piłsudskiej
  • rozszerzenie oferty kulturalno-oświatowej dla osób z dysfunkcją wzroku
  • aktywizacja społeczna, a tym samym przeciwdziałanie wtórnemu analfabetyzmowi, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu inwalidów wzroku
  • promowanie samodzielności osób z dysfunkcją wzroku
  • wzmocnienie integracji społecznej osób dotkniętych utratą lub uszkodzeniem wzroku na drodze uczestnictwa w życiu kulturalnym, korzystania z dóbr kultury i literatury.

Czas realizacji: 12.06 – 31.12. 2023 r.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Accessibility Toolbar