Innowacyjna Rehabilitacja

Szansa - Jesteśmy Razem

Innowacyjna Rehabilitacja

Logo fundacji

Fundacja Szansa dla Niewidomych realizuje w Katowicach projekt pod nazwą ,,Innowacyjna Rehabilitacja”, współfinansowany ze środków Miasta Katowice. Inicjatywa skierowane jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wzrokowej. Jednocześnie pośrednio ma oddziaływać na otoczenie ludzi niewidomych (członków rodzin, wolontariuszy, pracowników różnych instytucji) i w ten sposób być impulsem poprawy warunków ich codziennego życia.

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy dotyczące osób z dysfunkcjami wzroku: niską samodzielność w życiu codziennym, brak aktywności społecznej, bierność, trudności ze znalezieniem pracy i rozwijaniem zainteresowań, bariery w dostępie do informacji oraz znaczną izolację. Pragniemy pomóc niewidomym korzystać z dobrodziejstw cywilizacji i postępu technologicznego, tak, by mogli być aktywnymi uczestnikami życia społecznego i obywatelskiego, nie bali się podejmować wyzwań oraz mogli w pełni korzystać ze swoich zdolności i predyspozycji.

Pomóc w tym mają Tyflospotkania – otwarte prelekcje rozwijające zainteresowania. Jest to 10 spotkań z ciekawymi ludźmi (także niewidomymi, którzy odnieśli życiowy sukces), takimi jak muzyk, dziennikarz, aktor. Prelekcje mają być dostępne dla możliwie jak najszerszego grona odbiorców, dlatego odbywają się w formie hybrydowej.

Można uczestniczyć w nich stacjonarnie i online. Ich celem ma być rozwijanie zainteresowań oraz inspirowanie do aktywności na różnych polach. Ważnym elementem prelekcji jest interakcja z zaproszonym gościem, poprzez możliwość zadawania pytań, rozmowę, czy wymianę spostrzeżeń na dany temat. Spotkania mają inspirować, uczyć, a także dać sposobność nawiązania ciekawych znajomości. Prelekcjom towarzyszy drobny poczęstunek.

Aktualne informacje o spotkaniach można uzyskać u pracowników katowickiego oddziału fundacji. Zapraszamy do kontaktu.

Accessibility Toolbar