Aktywna i otwarta integracja w województwie podlaskim

Szansa - Jesteśmy Razem

Projekt „Aktywna i otwarta integracja w województwie podlaskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1.

Cel główny projektu:

Reintegracja społeczno-zawodowa 150 os. (92 Kobiety, 58 Mężczyzn) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie woj. Podlaskiego (powiaty: hajnowski, sokólski, białostocki, m. Białystok) poprzez udział w indywidualnie określonej ścieżce reintegracji obejmującej m.in. wsparcie społeczne i społeczno-zawodowe w okresie do końca 31.08.2019 r.

Celem szczególnym projektu jest uzyskanie przez min. 27 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, kwalifikacji zawodowych – do końca 31.08.2019 r.

Oferta projektu:

– Stworzenie ścieżki reintegracji – diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjału uczestników:

 • Ścieżka reintegracji.

– Wsparcie społeczne – Gospodarowanie budżetem domowym:

 • Warsztaty i doradztwo gospodarowania budżetem domowym.

– Wsparcie psychologiczne i psychospołeczne dla osób z niepełnosprawnością:

 • Doradztwo i warsztaty psychospołeczne dla osób z niepełnosprawnością ze względu na wzrok.

– Wsparcie psychologiczne/psychospołeczne dla pełnosprawnych uczestników/uczestniczek projektu:

 • ZNÓW AKTYWNI – warsztaty grupowe,
 • ZNÓW AKTYWNI – coaching indywidualny.

– Wsparcie edukacyjne dla osób z niepełnosprawnością:

 • Kompetencje IT dla osób z niepełnosprawnością ze względu na wzrok.

– Wsparcie prawne:

 • Indywidualne konsultacje z prawnikiem.

– Warsztaty i poradnictwo zawodowe:

 • Indywidualny Plan Działania,
 • Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy.

– Szkolenia zawodowe (Sprzedawca, Siostra PCK, Spawacz, Pomoc Kuchenna):

 • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i terminali płatniczych wraz z językiem rosyjskim,
 • Spawacz metodą MIG,
 • Pomoc kuchenna,
 • Kurs opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej (tzw. Siostra PCK).

– Staże zawodowe:

 • Organizacja i realizacja staży zawodowych dla uczestników/uczestniczek projektu.

– Pośrednictwo pracy.

Grupa docelowa:

        Grupę docelową stanowić będzie 150 osób (w tym min. 15 rodzin) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na obszarze powiatów: białostockiego, m. Białystok, hajnowskiego, sokólskiego w województwie podlaskim. 100% grupy docelowej stanowić będą osoby, które doświadczają wielokrotnego wykluczenia społecznego z powodu więcej niż 1 przesłanki określonej w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Minimum 30% stanowić będą osoby z niepełnosprawnościami ze względu na wzrok oraz rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym (o ile co najmniej 1 z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym). Dopuszcza się sytuację, iż 6-7% osób bezrobotnych stanowić będzie otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W przypadku objęcia wsparciem w projekcie osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP (I lub II profil) wsparcie dla nich będzie miało wyłącznie charakter społeczny, edukacyjny, zdrowotny.

Rekrutacja:

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty i będzie prowadzona na terenie powiatów – sokólskiego, hajnowskiego, białostockiego, miasta Białystok.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w:

 • Biurze projektu: Fundacja Szansa dla Niewidomych (Tyflopunkt), ul. Legionowa 14/16 lok. 203, 15-099 Białystok,
 • Oddziale Biura projektu: Open Education Group Sp. z o.o., ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok.

        Rekrutacja realizowana będzie w oparciu o zróżnicowane kanały informacyjno–promocyjne, zapewniające dotarcie do jak największej liczby potencjalnych uczestników przy zachowaniu równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością, oraz zasady równości szans Kobiet i Mężczyzn. Rekrutacja prowadzona z największym natężeniem prowadzona będzie w III-VII miesiącu realizacji projektu. Rekrutacja obejmuje zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie: osobiście, pocztą na adres biura, skanem na e-mail lub faxem.

Okres trwania rekrutacji: III 2018 r. – III 2019 r.

Rekrutacja podzielona jest na IV etapy:

 • I etap: złożenie wymaganej dokumentacji rekrutacyjnej (tj. formularz zgłoszeniowy, oświadczenia), w formie elektronicznej (e-mail), fax, pocztą, osobiście,
 • II etap: weryfikacja złożonych dokumentów (przy osobistym zgłoszeniu do projektu – weryfikacja możliwa na bieżąco), ewentualnie uzupełniona/wyjaśniona,
 • III etap: rozmowa z coachem/psychologiem w zakresie motywacji oraz sytuacji społeczno-zawodowej każdego uczestnika projektu, tak aby ograniczyć ewentualne rezygnacje podczas jego realizacji. Osoba która otrzyma 0 pkt. na 5 możliwych nie może wziąć udziału w projekcie,
 • IV etap: powstanie lista uczestników projektu, ewentualnie lista rezerwowa w przypadku większej liczby uczestników projektu chętnych do udziału w projekcie.

Termin naboru:

maj 2018 r. – marzec 2019 r.

E-mail projektu: projekt@aktywna-integracja.pl

Kryteria formalne:

 • zamieszkiwanie na terenie województwa podlaskiego (powiat białostocki, miasto Białystok, powiat hajnowski, powiat sokólski)
 • potwierdzenie przynależności do struktury grupy docelowej opisanej wyżej tj. osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia (weryfikacja: wgląd do zaświadczenia np. z MOPS/GOPS/orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na wzrok lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia/ewentualnie oświadczenie uczestnika).

Kryteria premiujące:

 • korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020: +10 pkt. (weryfikacja: zaświadczenie od organizacji partnerskich o których mowa w PO PŻ lub inny dokument o podobnym statusie),
 • osoby zamieszkałe na terenach wiejskich: +8 pkt (weryfikacja: zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub oświadczenie uczestnika),
 • osoby lub rodziny ubogie: +8 pkt (weryfikacja: zaświadczenie o dochodach/wgląd do dokumentów potwierdzających lub oświadczenie uczestnika).

Punkty w ramach kryteriów premiujących sumują się.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.03.2018 r. – 31.08.2019 r.

 

Efekty projektu:

 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (92 kobiety, 58 mężczyzn) – 150 osób,
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (33 kobiety, 21 mężczyzn) – 54 osoby.

Lider:

Fundacja Szansa dla Niewidomych
ul. Chlubna 88, 03-051 Warszawa
tel./fax: 48 225 101 099
 

Partner (Oddział Biura projektu):

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69, fax 85 869 11 70
e-mail: projekt@aktywna-integracja.pl
 

Biuro projektu (Tyflopunkt):

Fundacja Szansa dla Niewidomych
ul. Legionowa 14/16 lok. 206, 15-099 Białystok
Tel. +48 85 743 65 12
e-mail: projekt@aktywna-integracja.pl

Wartość dofinansowania z UE: 1 610 102,02

Accessibility Toolbar