„Aktywność z pasją!”

Szansa - Jesteśmy Razem

Projekt „Aktywność z pasją!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej VII: POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie: 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Priorytet inwestycyjny: 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest reintegracja społeczno-zawodowa 135 osób  (85 Kobiety, 50 Mężczyzn) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego poprzez udział w indywidualnie określonej ścieżce reintegracji obejmującej m.in. wsparcie społeczne i społeczno-zawodowe w okresie do końca grudnia

2020 r.

Celem szczegółowym projektu jest uzyskanie przez minimum 27 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, kwalifikacji zawodowych w okresie do 31.12.2020 r.

Oferta projektu:

 1. Stworzenie ścieżki reintegracji – diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjału uczestników:
 • Ścieżka reintegracji.
 1. Wsparcie społeczne – Gospodarowanie budżetem domowym:
 • Warsztaty i doradztwo gospodarowania budżetem domowym.
 1. Wsparcie psychologiczne i psychospołeczne dla osób z niepełnosprawnością:
 • Doradztwo i warsztaty psychospołeczne dla osób z niepełnosprawnością ze względu na wzrok.
 1. Wsparcie psychologiczne/psychospołeczne dla pełnosprawnych Uczestników/Uczestniczek projektu:
 • ZNÓW AKTYWNI – warsztaty grupowe,
 • ZNÓW AKTYWNI – coaching indywidualny.
 1. Wsparcie o charakterze społecznym dla osób z niepełnosprawnością:
 • Kompetencje IT dla osób z niepełnosprawnością ze względu na wzrok.
 1. Wsparcie prawne:
 • Indywidualne konsultacje z prawnikiem.
 1. Poradnictwo zawodowe:
 • Indywidualny Plan Działania,
 1. Szkolenia zawodowe – zgodnie z Indywidualnym Planem Działania.
 2. 3 lub 4 miesięczne staże zawodowe.
 3. Pośrednictwo pracy.

Grupa docelowa:

        Grupę docelową stanowić będzie 135 osób (85 Kobiet, 50 Mężczyzn) w wieku powyżej 18 roku życia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie województwa podlaskiego. Z udziału w projekcie wyłączone są osoby odbywające kary pozbawienia wolności.

Rekrutacja:

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty i będzie prowadzona na terenie województwa podlaskiego.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w:

 • Biurze projektu: Open Education Group Sp. z o.o., ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok.
 • Oddziale Biura projektu: Fundacja Szansa dla Niewidomych (Tyflopunkt w Białymstoku), ul. Legionowa 14/16, 15-099 Białystok.

        Rekrutacja realizowana będzie w oparciu o zróżnicowane kanały informacyjno–promocyjne, zapewniające dotarcie do jak największej liczby potencjalnych Uczestników projektu przy zachowaniu równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością, oraz zasady równości szans Kobiet i Mężczyzn. Rekrutacja prowadzona z największym natężeniem prowadzona będzie w II-VI miesiącu realizacji projektu. Rekrutacja obejmuje zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie: osobiście, pocztą na adres biura, skanem na e-mail lub faxem.

Okres trwania rekrutacji: X 2019 r. – X 2020 r.

Rekrutacja podzielona jest na IV etapy:

 • I etap: złożenie wymaganej dokumentacji rekrutacyjnej (tj. formularz zgłoszeniowy, oświadczenia) – w formie elektronicznej (e-mail), fax, pocztą, osobiście,
 • II etap: weryfikacja złożonych dokumentów (przy osobistym zgłoszeniu do projektu – weryfikacja możliwa na bieżąco), ewentualnie uzupełnienia/wyjaśnienia,
 • III etap: rozmowa z coachem/psychologiem w zakresie motywacji oraz sytuacji społeczno-zawodowej każdego uczestnika projektu, tak aby ograniczyć ewentualne rezygnacje podczas jego realizacji. Osoba która otrzyma 0 pkt. na 5 możliwych nie może wziąć udziału w projekcie,
 • IV etap: powstanie lista uczestników projektu, ewentualnie lista rezerwowa w przypadku większej liczby uczestników projektu chętnych do udziału w projekcie.

Termin naboru:

październik 2019 r. – październik 2020 r.

E-mail projektu: projekt@aktywnosczpasja.pl

Kryteria formalne:

 • zamieszkiwanie na terenie województwa podlaskiego (weryfikacja: wgląd do dowodów osobistych, w przypadku nowych dowodów – zaświadczenie lub oświadczenie),
 • osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z minimum 1 powodu wykluczenia,
 • oświadczenie uczestnika projektu o jednoczesnym niekorzystaniu takich samych form wsparcia w ramach projektów realizowanych w Działaniu 9.1.

Kryteria premiujące:

 • osoby/rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa: +10 pkt (weryfikacja: oświadczenie uczestnika, z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub inny dokument potwierdzający korzystanie z Programu,
 • osoby zamieszkałe na terenach wiejskich: +8 pkt (weryfikacja: zaświadczenie o miejscu zamieszkania i/lub oświadczenie uczestnika),
 • osoby i/lub rodziny ubogie: +8 pkt (weryfikacja: zaświadczenie o dochodach/wgląd do dokumentów potwierdzających i/lub oświadczenie uczestnika),
 • osoby zamieszkałe na terenie Gmin w województwie podlaskim, na terenie których odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu bezrobocia jest wyższy niż średni w województwie podlaskim tj.: Augustów, Bargłów Kościelny, Sztabin, Gródek, Łapy, Supraśl, Wasilków, m. Białystok, Bielsk Podlaski, Rudka, Grajewo, Rajgród, Białowieża, Czeremcha, Narew, Narewka, Kolno, Mały Płock, m. Łomża, Goniądz, Knyszyn, Krypno, Mońki, Puńsk, Sejny, Grodzisk, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze, Dąbrowa Białostocka, Krynki, Kuźnica, Sokółka, Szudziałowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie, Rutki, Zambrów): +8 pkt.
 • Osoby z niepełnosprawnością (w tym: osoby z niepełnosprawnością ze względu na wzrok, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoba z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoba z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi) + 5 pkt.

Punkty w ramach kryteriów premiujących sumują się.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.09.2019 r. – 31.12.2020 r.

Efekty projektu:

 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (85 kobiet, 50 mężczyzn) – 135 osób
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (11 kobiet, 6 mężczyzn) – 17 osób

Lider:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: projekt@aktywnosczpasja.pl

Partner:

Fundacja Szansa dla Niewidomych
ul. Chlubna 88, 03-051 Warszawa
tel./fax: 48 225 101 099

e-mail: szansa@szansadlaniewidomych.org

Wartość dofinansowania z UE: 1 426 718,74

Do pobrania:

1. Oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej.

2. Oświadczenie o spełnianiu wymogów kwalifikujących.

3. Oświadczenie o zatrudnieniu socjalnym.

4. Oświadczenie potwierdzające przebywanie w pieczy zastępczej opuszczanie pieczy zastępczej,

5. Oświadczenie rodzica dziecka niepełnosprawnego.

6. Oświadczenie potwierdzające niesamodzielność.

7. Oświadczenie o bezdomności, wykluczeniu z dostępu do mieszkań.

8. Oświadczenie o POPŻ.

Formularz rekrutacyjny 7.1 nowy wzór.

Formularz rekrutacyjny 7.1 wersja dla słabowidzących.

umowa-z-uczestnikiem-projekt.pdf

regulamin-uczestnictwa-2019-2020.pdf

Accessibility Toolbar