„Barbarzyńca w ogrodzie” – eseje Zbigniewa Herberta dostępne dla niewidomych czytelników

Szansa - Jesteśmy Razem

Opis projektu

Celem projektu, realizowanego przez firmę Altix, było podniesienie poziomu świadomości literackiej i uzupełnienie rynku wydawniczego w publikacje kierowane do osób niewidomych, jako grupy niebędącej aktywnymi uczestnikami życia literackiego w Polsce, poprzez przygotowanie brajlowskiego przedruku książki „Barbarzyńca w ogrodzie” Zbigniewa Herberta.

Fundacja Szansa – Jesteśmy Razem, a także miesięcznik „Help- jesteśmy razem” byli partnerami projektu i wspierali jego powodzenie w całym okresie realizacji. Dostarczając brajlowskie wydawnictwa książkowe, Fundacja Szansa – Jesteśmy Razem stara się wyrównać szanse osób niewidomych w dostępie do wiedzy, podanej w formie przystępnej i atrakcyjnej dla czytelnika w każdym wieku. Projekt realizował cele i idee popularyzowane w działalności Fundacji:, m.in.: promowanie roli czytelnictwa jako formy rehabilitacji, integracji i aktywizacji społecznej oraz zapobieganie wtórnemu analfabetyzmowi osób niewidomych.

Odbiorcy

Odbiorcami projektu były osoby słabowidzące i niewidome oraz ich bliscy, jak również otoczenie tych osób – pedagodzy, nauczyciele, edukatorzy, pracownicy bibliotek, szkół, uczelni, instytucji kultury, mediów, organizacji pożytku publicznego, studenci, wolontariusze i wielu innych.

Główne cele:

  • publikacja 40 egzemplarzy przedruku brajlowskiego „Barbarzyńcy w ogrodzie” Zbigniewa Herberta,
  • ułatwienie dostępu do literatury szerszemu gronu odbiorców oraz promowanie samodzielności osób niewidomych
  • aktywizacja kulturalna i czytelnicza osób niewidomych, należących do grupy potencjalnie wykluczonej z życia kulturalnego i społecznego
  • przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu inwalidów wzroku (przełamywanie barier psychospołecznych, wzbudzanie potrzeby poznawania świata, integracja społeczna)
  • wyposażenie wielu kluczowych punktów bibliotecznych w Polsce oraz wielu czytelników indywidualnych w brajlowski przedruk książki Barbarzyńcy w ogrodzie” Zbigniewa Herberta.
  • rozszerzenie oferty kulturalno-oświatowej dla osób z dysfunkcją wzroku
  • promowanie samodzielności osób z dysfunkcją wzroku
  • wzmocnienie integracji społecznej osób dotkniętych utratą lub uszkodzeniem wzroku na drodze uczestnictwa w życiu kulturalnym, korzystania z dóbr kultury i literatury.

Czas realizacji: 12.06 – 31.12.2023 r.

Okładka publikacji:

Fragment z przedmowy autorstwa Elżbiety Gutowskiej-Skowron:

Eseje Zbigniewa Herberta o stonowanej, niespiesznej, kunsztownej narracji opierają się na dobrze ugruntowanej wiedzy, na inteligentnej analizie i starannym wyważeniu proporcji między całościowym
i szczegółowym spojrzeniem na sztukę i kulturę. Tak sam pisze o swoich esejach – Nie wybrałem łatwiejszej formy impresyjnego diariusza, gdyż w końcu prowadziłoby to do litanii przymiotników
i estetycznej egzaltacji. W sztuce interesuje mnie ponadczasowa wartość dzieła, jego techniczna struktura i związek z historią.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Accessibility Toolbar