„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Szansa - Jesteśmy Razem

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku podpisał 1.130 umów o powierzenie grantu na łączną kwotę ponad 10,5 mln zł w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Odbiorcami wsparcia są podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej oraz organizacje pozarządowe realizujące w 2020 roku zadania zlecane przez PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Celem projektu jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON poprzez wsparcie w bezpiecznym funkcjonowaniu w czasie epidemii warsztatów terapii zajęciowej oraz rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami realizowanej przez organizacje pozarządowe w ramach zadań zlecanych przez PFRON w trybie art. 36 ustawy o rehabilitacji (…).

Accessibility Toolbar