dr inż. arch Maciej Kłopotowski

Szansa - Jesteśmy Razem

Urodzony w Białymstoku (1969), absolwent Politechniki Białostockiej – Wydziału Architektury (1995), doktorat na Politechnice Krakowskiej (2004). W okresie studiów za swą działalność społeczną oraz bardzo wysokie wyniki w nauce został uhonorowane Listem Gratulacyjnym JM Rektora PB (1994), oraz Srebrną Odznaką im. Mikołaja Kopernika PRIMUS INTER PARES (1995). Od roku 1993 pracownik dydaktyczny i naukowy Politechniki Białostockiej. W okresie zatrudnienia pracował na stanowiskach: asystenta stażysty, asystenta, wykładowcy i adiunkta. Pełnił również obowiązki kierownika Zespołu Dydaktycznego Architektury Krajobrazu. Ponadto od roku 2005 jest pracownikiem dydaktycznym i naukowo-dydaktycznym w Politechnice Lubelskiej.

W pracy dydaktycznej zajmuje się szeroko pojętym środowiskiem mieszkaniowym. Na kierunkach studiów: architektura, architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna i budownictwo prowadzi zajęcia z zakresu: projektowania mieszkalnictwa, urbanistyki i terenów zieleni. W pracy dydaktycznej wdraża filozofię projektowania uniwersalnego oraz kładzie szczególny nacisk na projektowania nakierowane na szczególne potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Jest między innymi autorem programów dydaktycznych wprowadzających te treści do programów studiów. Jest promotorem ponad stu prac inżynierskich, ponad pięćdziesięciu prac magisterskich, współpromotorem w dwóch przewodach doktorskich. W swej działalności naukowej zajmuje się miedzy innymi problematyką środowiska mieszkaniowego oraz problematyką osób z niepełnosprawnościami (ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidzących).

Jest współautorem dwóch oraz współredaktorem pięciu monografii naukowych, jest również autorem lub współautorem ponad pięćdziesięciu artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach naukowych, ponadto wielu komunikatów i doniesień naukowych. Licznie uczestniczy w konferencjach naukowych podczas których wygłosił wiele referatów. Zasiada w komitetach naukowych konferencji i radach czasopism naukowych, jest członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu.

Jego działalność na rzecz środowiska Uczelni, z którymi jest związany zawodowo wielokrotnie została nagradzana przez Rektorów tych Uczelni. W roku  2014 został wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, zaś w roku 2018 Medalem Srebrnym Za Długoletnią Służbę.

Jest wykonawcą w wielu prowadzonych przez Uczelnię programach krajowych i międzynarodowych. W ramach tej działalności prowadził wykłady i zajęcia dydaktyczne na Litwie, Ukrainie oraz we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii.

Accessibility Toolbar