„Jeszcze Polska… Klasyka polskiej poezji patriotycznej” Justyny Chłap-Nowak dostępna dla niewidomych

Szansa - Jesteśmy Razem

Książka „Jeszcze Polska… Klasyka polskiej poezji patriotycznej” to wspaniałe świadectwo patriotyzmu, narodowej dumy i przywiązania do ojczystego domu, któremu na imię Polska. Ta wielka antologia poezji patriotycznej obejmuje najobszerniejszy wybór literackiego dziedzictwa Polski: od fragmentów najstarszych kronik Galla Anonima i Wincentego Kadłubka oraz od „Bogarodzicy”, przez twórców okresu odrodzenia, baroku i oświecenia, wieszczów epoki romantyzmu, czasu niewoli i wielkich powstań narodowych, poetów doby pozytywizmu i Młodej Polski, aż po piewców wielkiego czynu niepodległościowego, poetów-legionistów z lat 1914-1918, którzy walczyli o wolną Polskę i doczekali się jej odrodzenia.

Wśród zbioru możemy wyróżnić twórczość m.in. następujących autorów: M. Reja, J. Kochanowskiego, M. Sępa-Szarzyńskiego, I. Krasickiego, J. Wybickiego, A. Mickiewicza, C.K. Norwida, A. Asnyka, S. Wyspiańskiego, B. Leśmiana i wielu innych autorów, których działa należą do zbiorów polskiego dziedzictwa kulturowego.

Główne cele projektu:
• Wzrost dostępu do literatury wśród niewidomych młodych czytelników
• Wydanie antologii poezji polskiej „Jeszcze Polska… Klasyka polskiej poezji patriotycznej” autorstwa Justyny Chłap-Nowak w wersji brajlowskiej
• Aktywizacja kulturalna i czytelnicza osób niewidomych, należących do grupy potencjalnie wykluczonej z życia kulturalnego i społecznego
• Ułatwienie dostępu do literatury szerszemu gronu odbiorców oraz promowanie samodzielności osób niewidomych
• Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu inwalidów wzroku (przełamywanie barier psychospołecznych, wzbudzanie potrzeby poznawania świata, integracja społeczna)

„Jeszcze Polska…Klasyka polskiej poezji patriotycznej ” autorstwa Justyny Chłap-Nowak to synonim kompendium poezji najwybitniejszych poetów i pisarzy literatury w historii Polski i nie tylko. Owa pozycja to wyraz najprawdziwszego patriotyzmu w jednej formie, począwszy od kronik Galla Anonima i Wincentego Kadłubka oraz Bogarodzicy, przez wybitnych autorów okresu odrodzenia, baroku i oświecenia, wieszczów epoki romantyzmu, czasu niewoli i wielkich powstań narodowych, poetów doby pozytywizmu i Młodej Polski, aż po piewców wielkiego czynu niepodległościowego, poetów-legionistów z lat 1914-1918. Bez wątpienia można stwierdzić, iż zaznajomienie się ze wspomnianą poezją kształtuje w człowieku wartości związane z tożsamością narodową, miłością oraz szacunkiem
do Ojczyzny.

~ Agnieszka Janowska

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Accessibility Toolbar