Książka dostępna dla wszystkich – szkolenia z obsługi niepełnosprawnego czytelnika i promocji

Szansa - Jesteśmy Razem

Książka dostępna dla wszystkich

Promocja czytelnictwa, aktywizacja i zwiększanie społecznej świadomości na temat potrzeb
i możliwości osób z niepełnosprawnością to cele towarzyszące wielu projektom realizowanym przez Fundację Szansa dla Niewidomych. Działalność wydawnicza obejmująca wydania brajlowskie i czarnodrukowe, czy organizacja wydarzeń kulturalnych związanych z literaturą to niejedyne, choć niezwykle wartościowe działania jakie podjęliśmy, aby książka stanowiła nieodzowny element życia nie tylko niewidomych i słabowidzących, ale również osób z niepełnosprawnością w ogóle.

Naturalnym elementem naszej działalności wydaje się więc zaangażowanie w proces propagowania czytelnictwa osób mających kontakt z potencjalnym czytelnikiem. „Książka dostępna dla wszystkich” to projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach którego przeprowadzone zostały szkolenia z zakresu kontaktu i obsługi osób z niepełnosprawnością.

Według raportu GUS z 2019 r. prawie 6 mln czytelników wypożyczyło ze zbiorów bibliotecznych 102,7 mln pozycji, a na jedną placówkę publiczną przypadało przeciętnie 759 czytelników. Zapewnienie dostępności tych placówek dla osób ze szczególnymi potrzebami stało się więc priorytetem organizowanych w ramach projektu działań.

Dostępność powinna być powszechna i dotyczyć każdego podejmowanego przez osoby
z niepełnosprawnością działania, także wizyty w bibliotece. Tego typu szkolenie niesie ze sobą obopólne korzyści dla każdej z grup, do których skierowany był projekt. Bezpośredni kontakt
z człowiekiem kompetentnym jest istotnym czynnikiem mającym wpływ na postrzeganie przez osoby z niepełnosprawnością codziennych czynności, ich aktywność w życiu kulturalnym,a tym samym stopień zaangażowania w czytelnictwo. Świadomość oraz zdobyta podczas szkoleń wiedza i umiejętności przyczyniają się natomiast do stworzenia nowych możliwościw zakresie promocji danej instytucji oraz mają wpływ na komfort pracowników podczas obsługi osób z niepełnosprawnością. Elementy szkolenia związane z prezentacją urządzeń, pomocy i architektonicznych rozwiązań dotyczących zagospodarowania przestrzeni ma ogromny wpływ na niwelowanie barier.

Co istotne, aż 65,1% bibliotek publicznych w Polsce działa na wsiach. Z naszą ofertą dotarliśmy do instytucji dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością pod względem dostępności pozycji umożliwiających aktywne uczestnictwo czytelnika ze szczególnymi potrzebami (audiobooki, wersje czarnodrukowe, wersje brajlowskie) oraz tych posiadających mniej specjalistyczne zbiory, do placówek w dużych ośrodkach miejskich, ale także do bibliotek będących lokalnymi centrami kultury w mniejszych miejscowościach.

Korzystając ze wsparcia merytorycznego ze strony pracowników wojewódzkich Tyflopunktów oraz specjalisty ds. promocji, w trakcie szkolenia odbyły się warsztaty, podczas których każda z instytucji wypracowała plan działania skupiony wokół promocji czytelnictwa wśród osób z niepełnosprawnością. Plany wdrażane były w kolejnych miesiącach po zakończeniu szkolenia.

Prowadzone przez specjalistów w dziedzinie dostępności, kontaktu i obsługi osób z niepełnosprawnością szkolenia odbyły się w 16 instytucjach w każdym z województw, a udział wzięło w nich ponad 160 osób. To kolejna liczna grupa kompetentnych, świadomych osób będących towarzyszami codziennego życia nie tylko podopiecznych Fundacji, ale każdej osoby ze szczególnymi potrzebami. 

Projekt pn. Książka dostępna dla wszystkich – szkolenia z obsługi niepełnosprawnego czytelnika i promocji dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Accessibility Toolbar