„Północ i Południe. Teksty o polskiej kulturze i historii” – książka Marka Cichockiego dostępna dla niewidomych

Szansa - Jesteśmy Razem

Opis projektu

Celem projektu było podniesienie poziomu świadomości literackiej i uzupełnienie rynku wydawniczego w publikacje kierowane do osób niewidomych, jako grupy niebędącej aktywnymi uczestnikami życia literackiego w Polsce, poprzez przygotowanie brajlowskiego przedruku książki „Północ i Południe. Teksty o polskiej kulturze i historii” prof. Marka A. Cichockiego. Jest to zbiór esejów o tematyce narodowej i historycznej. Dzięki adaptacji książki na zapis brajlowski osoby z niepełnosprawnością wzroku mogły zapoznać się z refleksją na temat tożsamości narodowej prof. Cichockiego. Autor w esejach opisuje wspólnotę polską, jej korzenie i wyjątkowość na tle kultury Południa.

Fundacja Szansa – Jesteśmy Razem, a także miesięcznik „Help- jesteśmy razem” byli partnerami projektu i wspierali jego powodzenie w całym okresie realizacji. Dostarczając brajlowskie wydawnictwa książkowe, Fundacja Szansa – Jesteśmy Razem stara się wyrównać szanse osób niewidomych w dostępie do wiedzy, podanej w formie przystępnej i atrakcyjnej dla czytelnika w każdym wieku. Projekt realizował cele i idee popularyzowane w działalności Fundacji:, m.in.: promowanie roli czytelnictwa jako formy rehabilitacji, integracji i aktywizacji społecznej oraz zapobieganie wtórnemu analfabetyzmowi osób niewidomych.

Cele projektu:

  • Publikacja 29 egzemplarzy przedruku brajlowskiego książki „Północ i Południe. Teksty o polskiej kulturze i historii” prof. Marka A. Cichockiego
  • Aktywizacja kulturalna i czytelnicza osób niewidomych, należących do grupy potencjalnie wykluczonej z życia kulturalnego i społecznego
  • Ułatwienie dostępu do literatury szerszemu gronu odbiorców oraz promowanie samodzielności osób niewidomych
  • Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu inwalidów wzroku (przełamywanie barier psychospołecznych, wzbudzanie potrzeby poznawania świata, integracja społeczna).
  • Wyposażenie wielu kluczowych punktów bibliotecznych w Polsce oraz wielu czytelników indywidualnych w brajlowski przedruk książki „Północ i Południe. Teksty o polskiej kulturze i historii” prof. Marka A. Cichockiego
  • Rozszerzenie oferty kulturalno-oświatowej dla osób z dysfunkcją wzroku.
  • Promowanie samodzielności osób z dysfunkcją wzroku
  • Aktywizacja społeczna, a tym samym przeciwdziałanie wtórnemu analfabetyzmowi, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu inwalidów wzroku
  • Przełamywanie barier psychospołecznych powstałych w wyniku niepełnosprawności.
  • Wzbudzenie potrzeby poznawania świata, przez osoby z dysfunkcją wzroku.

Odbiorcy

Odbiorcami projektu były osoby słabowidzące i niewidome oraz ich bliscy, jak również otoczenie tych osób – pedagodzy, nauczyciele, edukatorzy, pracownicy bibliotek, szkół, uczelni, instytucji kultury, mediów, organizacji pożytku publicznego, studenci, wolontariusze i wielu innych.

Czas realizacji: 12.06 – 31.12.2023 r.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Accessibility Toolbar