Prywatność

Szansa - Jesteśmy Razem

25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). Chcemy, więc wyjaśnić co dla Państwa oznacza to w praktyce. Ideą niniejszej informacji jest zaprezentowanie Państwu pełni praw jakie posiadacie w związku z nowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz obowiązków jakie musimy spełnić wobec Państwa na gruncie m.in. art. 13 RODO (tzw. Obowiązek informacyjny).

 1. Na początku chcemy wyjaśnić czym tak na prawdę jest RODO
  RODO, to nic innego jak skrót od Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W każdym więc przypadku, kiedy będziemy posługiwać się tym skrótem, będziemy odnosili się do tego właśnie aktu prawnego. Często też używać będziemy zamiennie nazwy „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”.
 1. Co kryje się pod pojęciem Administrator?
  Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym w jakim celu, a także w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane jest: Fundacja Szansa Dla Niewidomych
 2. Kim jest Inspektor ochrony danych (IOD)?
  Inspektor ochrony danych (IOD) to osoba, z którą można się skontaktować w razie pytań, wątpliwości, co do zakresu przetwarzania Twoich danych przez Administratora. Funkcję tę sprawuje: Malwina Wysocka-Dziuba

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych umożliwiliśmy Ci na kilka sposobów:

a) co do zasady rekomendujemy kontakt drogą mailową, pod adresem e-mailmail iod@szansadlaniewidomych.org. Forma ta umożliwi nam w sposób konkretny i przejrzysty odniesienie się do przesłanej przez Ciebie korespondencji.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w następujących celach: tworzenie równych szans życiowych dla osób niepełnosprawnych poprzez ich nowoczesną rehabilitację zawodową i społeczną adaptację

Realizując powyższe cele,

 Fundacja nieodpłatnie:

 • organizuje szkolenia osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach,
 • udziela pomocy osobom niepełnosprawnym w znalezieniu zatrudnienia,
 • prowadzi działalność turystyczną, rekreacyjną i sportową dla osób niepełnosprawnych,
 • organizuje działalność charytatywną i akcje społeczne na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • wspiera badania naukowe i prace projektowe dotyczące rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • popiera i wprowadza w życie idee integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie,
 • inicjuje wprowadzanie nowoczesnych metod rehabilitacji,
 • podejmuje działania mające na celu zapobieganie izolowaniu niepełnosprawnych w społeczeństwie,
 • prowadzi prace propagatorskie w zakresie pomocy niepełnosprawnym,
 • współdziała z organami władzy, z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi i osobami fizycznymi, podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą we wszystkich formach dozwolonych prawem służącym celom statutowym Fundacji,

 Fundacja prowadzi działalność odpłatną w zakresie:

 • organizacji szkoleń,
 • promocji sprzętu rehabilitacyjnego i oprogramowania służącego rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • organizacji turnusów rehabilitacyjnych,
 • organizowania i prowadzenia niepublicznych placówek edukacyjnych i poradni specjalistycznych,
 • organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów, seminariów, kursów

Pozostałe cele:

 • rekrutacja
 • zatrudnienie
 • drobne sprawy życia codziennego
 • wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej,   w tym ewidencji przychodów, rozchodów, zobowiązań, dokonywania zapisów księgowych, regulowania płatności, windykacji należności,
 • realizacji umów cywilnoprawnych.

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

 • art. 9 ust. 2 lit a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych;
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. j RODO
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 7.ust. 1 i 3 RODO, a także na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j RODO – np. w celach archiwalnych;
 • Ewentualnie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w zakresie danych osobowych dotyczących zawieranych umów.

6.Informacja o odbiorcach danych osobowych:

Państwa dane będziemy mogli udostępnić również podmiotom, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia na gruncie art. 28 RODO. W szczególności może tu dojść do powierzenia danych dostawcom rozwiązań technologicznych (dostawcy usług teleinformatycznych), organizacyjnych (firmy zajmujące się obsługą przewozu towarów i osób, usługami wsparcia logistycznego, firmie ochroniarskiej). Jeśli będą chcieli Państwo uzyskać bardziej szczegółowe informacje nt. zakresów świadczenia usług przez podmioty przetwarzające dane, można skontaktować się w tym celu z Inspektorem ochrony danych bądź pracownikiem Administratora.

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

8.Okres retencji, czyli jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Państwa dane nie dłużej niż to konieczne.

 • W zakresie danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody –  art. 9 ust. 2 lit a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – do chwili jej odwołania;
 • W zakresie danych, które Administrator przetwarza w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. j RODO – przez okres niezbędny wynikający z przepisów prawa, np. na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
 • Po zrealizowaniu celu pierwotnego dla którego Państwa dane zostały zebrane (np. realizacja umowy, realizacja projektu naukowego), Państwa dane będą̨ przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi/przez okres niezbędny z uwagi na ochronę przez roszczeniami;
 • Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu dochodzenia roszczeń (w tym w postępowaniach sądowych) będziemy je mogli przetwarzać w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

9. Informujemy, iż mają Państwo:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, uzyskania co do nich informacji oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali te dane, może Pani/ Pan zażądać abyśmy je usunęli;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – może Pani/Pan żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych – ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pana/Pani dotyczące, które posiadamy na podstawie umowy lub Pani/ Pana zgody. Może Pani/Pan też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/ Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili może Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.

W celu wykonania swoich praw prosimy kierować żądanie pod adres email:iod@szansadlaniewidomych.org. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli upewnić się, że jesteś osobą, za którą się podajesz,  czyli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.

10. Informujemy, iż:

 • W zakresie danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie Państwa zgody – podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale często konieczne np. do wzięcia udziału w badaniu, projekcie naukowym;
 • W zakresie danych, które Administrator przetwarza w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO – podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Przetwarzamy je bowiem zarówno w wersji papierowej jak i wielokrotnie w systemach informatycznych. Nie wiąże się to jednak z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym z profilowaniem.

Accessibility Toolbar