„Publikacje poświęcone Matce Róży Czackiej dostępne dla niewidomych”

Szansa - Jesteśmy Razem

Opis projektu

Celem projektu było zwiększenie dostępu do źródeł biograficznych inicjatorki polskiej tyflologii wśród niewidomych czytelników, poprzez przygotowanie brajlowskiej wersji książki „Torowała nowe drogi niewidomym. Róża Czacka – Matka Elżbieta jako tyflolog i wychowawca” Alicji Gościmskiej wraz z dodatkiem „Listów” Matki Róży Czackiej i Księdza Stefana Wyszyńskiego.
Tworząc brajlowskie wydawnictwa książkowe, Fundacja Szansa – Jesteśmy Razem pragnie wyrównać szanse osób niewidomych w dostępie do wiedzy, podanej w formie przystępnej i atrakcyjnej dla czytelnika w każdym wieku. Projekt realizował cele działalności statutowej poprzez m.in. promowanie roli czytelnictwa jako formy rehabilitacji, integracji i aktywizacji społecznej, niwelowanie skutków dysfunkcji wzroku oraz zapobieganie wtórnemu analfabetyzmowi osób niewidomych.

Odbiorcy

Odbiorcami projektu były osoby słabowidzące i niewidome oraz ich bliscy, jak również otoczenie tych osób – pedagodzy, nauczyciele, edukatorzy, pracownicy bibliotek, szkół, uczelni, instytucji kultury, mediów, organizacji pożytku publicznego, studenci, wolontariusze i wielu innych.

Główne cele projektu:

  • przedruk brajlowski 39 egzemplarzy książki „Torowała nowe drogi niewidomym. Róża Czacka – Matka Elżbieta jako tyflolog i wychowawca” Alicji Gościmskiej wraz z dodatkiem „Listów” Matki Róży Czackiej i Księdza Stefana Wyszyńskiego
  • wyposażenie kluczowych punktów bibliotecznych w Polsce oraz wielu czytelników w ww. publikację przystosowaną dla osób niewidomych i słabowidzących
  • promowanie samodzielności osób z dysfunkcją wzroku
  • rozszerzenie oferty kulturalno-oświatowej dla osób z dysfunkcją wzroku
  • aktywizacja społeczna, a tym samym przeciwdziałanie wtórnemu analfabetyzmowi, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu inwalidów wzroku
  • wzbudzenie potrzeby poznawania świata, przez osoby niepełnosprawne
  • przełamywanie barier psychospołecznych powstałych w wyniku niepełnosprawności
  • wzmocnienie integracji społecznej osób dotkniętych utratą lub uszkodzeniem wzroku na drodze uczestnictwa w życiu kulturalnym, korzystania z dóbr kultury i literatury.

Czas realizacji: 12.06 – 31.12. 2023 r.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Accessibility Toolbar