Regulamin konkursu

Szansa - Jesteśmy Razem

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 „SZANSA DLA ZIEMI”

1. Cele konkursu:

 • rozwijanie kreatywności dzieci, poprzez poszukiwanie różnorodnych form plastycznych,
 • rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych,
 • promowanie dbałości o środowisko naturalne i poszerzanie wiedzy na temat otaczającej przyrody
 • wzbudzenie potrzeby poznawania świata, rozwój umiejętności poznawczych, zainteresowań.

2. Regulamin:

 1.  Organizatorem konkursu jest Fundacja Szansa dla Niewidomych, a fundatorem nagród firma Aquanet.
 2.  Konkurs rozpoczyna się 22 kwietnia 2022 roku, a kończy 24 czerwca 2022 roku.
 3.  Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Szkół Podstawowych, klas 1-3 na terenie powiatu   poznańskiego i miasta Poznań.
 4.  Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu konkursu z wykorzystaniem dowolnej techniki (wyklejana, wydzierana, z wykorzystaniem dostępnych tkanin, papieru, cekinów, piór, itp.).
 5. Forma pracy może być przestrzenna lub płaska
 6. Prace złożone w konkursie muszą być pracami własnoręcznie wykonanymi przez uczestników z ewentualną niezbędną pomocą nauczycieli lub rodziców.
 7. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
 8. Prace będą oceniane pod względem: trudności wykonania i pomysłowości, wrażeń estetycznych (atrakcyjności, oryginalności).
 9. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie Fundacji.
 10. Każda praca powinna być opatrzona trwale następującymi danymi (z tyłu pracy):
 11. Imię i nazwisko dziecka,
 12. Klasa i wiek dziecka,
 13. Nazwa szkoły
 14. Wychowawca
 15. Do każdej pracy należy dołączy oświadczenie RODO i ZGODY rodziców/prawnych opiekunów – załącznik. Przekazanie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci oraz zamieszczenie opisanych imiennie prac na wystawie pokonkursowej, na stronie internetowej Fundacji Szansa dla Niewidomych oraz firmy AQUANET. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora.
 16. Prace należy dostarczyć do Fundacji Szansa dla Niewidomych w Poznaniu (ul. Lindego 6, 60-573 Poznań) do dnia 10 czerwca 2022 roku.
 17. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 17 czerwca, a nagrody będą wręczone 24 czerwca.
 18.  Spośród zgłoszonych prac komisja wybierze 3 prace, przyznając nagrody za I, II i III miejsce oraz 7 wyróżnień. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone mailowo oraz na stronie Fundacji Szansa dla Niewidomych dnia 17 czerwca 2022 roku.
 19. Nagrody zostaną wysłane do szkół, do których uczęszczają Laureaci.

Accessibility Toolbar