ŚWIAT DOTYKU i DŹWIĘKU BEZ TAJEMNIC

Fundacja Szansa dla Niewidomych

„Świat dotyku i dźwięku bez tajemnic. Efektywna pomoc niewidomymi
niedowidzącym- zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia
osób niepełnosprawnych”

Zadanie jest realizowane dzięki współfinansowaniu przez Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kierunek pomocy „Poprawa
jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”

Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości oraz umiejętności
pracy z osobami niepełnosprawnymi u 896 osób z otoczenia
niepełnosprawnych w sprawowaniu nad nimi opieki i udzielaniu pomocy w
procesie ich rehabilitacji oraz pomocy w aktywizowaniu ich na
wielu płaszczyznach życiowych. Cel zostanie osiągnięty przez
zorganizowanie szkoleń i kompleksową realizację projektu w okresie I-XII
2022r.

Podczas realizacji projektu prowadzone są szkolenia osób z najbliższego
otoczenia osób niepełnosprawnych wzrokowo w 16 województwach. Główną
maksymą przyświecającą szkoleniom jest: „Słyszę – zapominam, widzę –
pamiętam, czynię – rozumiem.”
Tyflospecjaliści przekazują merytoryczną wiedzę osobom widzącym, jak
pomagać osobom niewidomym lub niedowidzącym m.in. poprzez stawianie ich
w sytuacjach, z którymi niewidomi stykają się na co dzień, dzięki czemu
będą oni mogli lepiej zrozumieć jak
prawidłowo udzielać pomocy.
To już kolejna, czwarta edycja projektu skierowana do otoczenia, bardzo
dobrze oceniona przez PFRON (2018: 3 miejsce, 50,5 pkt; 2019: 1 miejsce,
61 pkt; 2020: 10 miejsce, 56,5 pkt) oraz znakomicie przez uczestników
szkoleń.

Główna część to szkolenie dla członków rodzin osób z niepełnosprawnością
wzrokową oraz opiekunów i wolontariuszy, czyli osób
towarzyszących im w codziennych czynnościach. W każdym województwie
zostanie utworzonych 5 czteroosobowych grup – każda z nich
odbędzie 20 h szkoleń. Zakres tematyczny obejmuje najważniejsze
zagadnienia i problemy w codziennym życiu, z jakimi borykają się osoby
niedowidzące/niewidome i ich najbliższe otoczenie. Zajęcia są prowadzone
w różnych okolicznościach: przestrzeni publicznej, w
domu osób z niepełnosprawnością oraz najbliższych okolicach – w ich
miejscu pracy, na przystankach itp. Wszyscy uczestnicy zostaną też
przeszkoleni w dziedzinie sprzętów specjalistycznych ułatwiających
funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym.

Druga część to szkolenie osób z otoczenia, które często nie towarzyszą
osobom z niepełnosprawnością w codziennych czynnościach, ale mają duży
udział w ich proces rehabilitacji zawodowej i/lub społecznej, ze
szczególnym uwzględnieniem procesu integracji w
najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich
aktywności życiowej i zaradności oraz niezależności ekonomicznej. Do
takich osób zaliczamy pracodawców osób niepełn., urzędników mających z
nimi kontakty, a także pracowników uczelni, bibliotek i wszystkich
miejsc, gdzie osoby z niepełnosprawnością mogą nabywać wiedzę, uprawiać
sport czy być uczestnikami kulturalnych
wydarzeń. Zaliczyć do tej grupy należy także pracowników organizacji
pozarządowych, a także wolontariuszy biorących udział w szeroko pojętym
procesie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób. W każdym
województwie szkolenia przeprowadzane są w grupach max 18-osobowych.
Szkolenie ma tryb jednodniowy (7 h szkolenia). Zakres merytoryczny zajęć
wymaga od prowadzących nie tylko rozległej wiedzy i bogatej praktyki w
dziedzinie rehabilitacji społecznej, ale także wiedzy w wielu innych
dziedzinach m.in. prawa pracy, praw obywatelskich, konwencji ONZ oraz
rozporządzeń dotyczących
osób niepełnosprawnych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w szkoleniach.