Trampolina do kariery – aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością wzroku w województwie mazowieckim

Szansa - Jesteśmy Razem

Zapraszamy do udziału w projekcie

Trampolina do kariery- aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością wzroku w województwie mazowieckim

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działania 9.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie

wykluczeniu społecznemu

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Opis projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności i reintegracja społeczno-zawodowa 100 pełnoletnich osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – osób z niepełnosprawnością wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym, zamieszkałych w województwie mazowieckim, bezrobotnych lub poszukujących pracy.


Działania projektu obejmują:

Diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników oraz opracowanie dla nich indywidualnych ścieżek reintegracji, którymi zostaną objęci;
Wsparcie psychospołeczne i integracyjne Uczestników poprzez przeprowadzenie indywidualnych treningów umiejętności życiowych, treningów umiejętności miękkich, warsztatów coachingowo-wspierających oraz integracyjne działania społeczne (kino, teatr, koncerty, wystawy, etc.);
Wsparcie edukacyjne w zakresie kompetencji IT poprzez przeprowadzenie warsztatów tyfloedukacyjnych z obsługi nowoczesnych urządzeń teleinformatycznych dla osób niewidomych i niedowidzących;
Aktywizację zawodową i wspieranie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością poprzez doradztwo i pośrednictwo pracy, organizację kursów zawodowych i staży dla niepełnosprawnych uczestników, dopasowanych do ich potrzeb i preferencji.
Projekt przewiduje także wykorzystanie specjalistycznego wyposażenia umożliwiającego udział osób niewidomych oraz słabowidzących.

Termin realizacji:

Działania będą realizowane w okresie od 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.

Harmonogram szkoleń:

Główna część szkoleń będzie odbywała się w trzech pięciodniowych zjazdach. Terminy staży i kursów zawodowych zostaną ustalone indywidualnie.

Dodatkowe informacje:

Szkolenia będą realizowane w salonie szkoleniowym mieszczącym się w Warszawie przy ulicy Gałczyńskiego 7 (wejście od ul. Nowy Świat 48). 
Pokrywamy koszty dojazdu, zakwaterowanie, wyżywienie.
Oferujemy stypendia dla osób uczestniczących w kursach i stażach zawodowych.
Każdy uczestnik projektu otrzyma materiały szkoleniowe oraz wybrany drobny sprzęt codziennego użytku np.: biała laska, mówiący zegarek, ciśnieniomierz, lupa optyczna itp.
 

Więcej informacji:

Biuro Projektu – Fundacja Szansa dla Niewidomych, ul. Gałczyńskiego 7, Warszawa

Tel. 22 635 10 60, e-mail: warszawa@szansadlaniewidomych.org

Dokumentacja rekrutacyjna:

regulamin rekrutacji

Załącznik nr 1: formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2: Oświadczenie

Załącznik nr 3: ankieta motywacyjna

Załącznik nr 4: oświadczenie uczestnika

Załącznik nr 5: Oświadczenie status na rynku pracy

Załącznik nr 6-umowa-uczestnictwa

Accessibility Toolbar