Wielkie kompendium orientacji przestrzennej i dostępności dla osób niewidomych i słabowidzących

Fundacja Szansa dla Niewidomych

Zadanie jest realizowane dzięki współfinansowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kierunek pomocy „Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”

Termin realizacji: 01.01.2022 – 31.12.2022

Opis i cel projektu

Celem projektu jest udostępnienie polskim naukowcom, rehabilitantom i niepełnosprawnym najbardziej aktualnych informacji w dziedzinie orientacji przestrzennej i dostępności poprzez wydanie w języku polskim 2-tomowego kompendium wiedzy „Foundations of Orientation and Mobility” (czarnodruk w nakładzie 250 egz. 2-tomowej książki oraz ebook), które ma decydujące znaczenie dla nowoczesnej rehabilitacji niewidomych i słabowidzących, ich emancypacji i integracji, w okresie I-XII 2022.

Na rzecz osób niewidomych i słabowidzących pracuje szerokie grono naukowców, rehabilitantów, nauczycieli, szkoleniowców, tyflopedagogów, doradców. Niestety na polskim rynku wydawniczym brakuje nowoczesnych podręczników czy kompleksowych kompendiów wiedzy, opracowanych przez wybitnych ekspertów z całego świata, które mogłyby służyć uzupełnieniu i zaktualizowaniu wiedzy polskich specjalistów. Przygotowując się do międzynarodowej konferencji International Mobility Conference (IMC), której Polska po raz pierwszy w historii będzie gospodarzem, a Fundacja Szansa dla Niewidomych organizatorem, postanowiliśmy udostępnić w języku polskim „Foundations of Orientation and Mobility”. Książka została wydana w USA, liczy dwa tomy i jest jedynym takim kompendium, stanowiącym zbiór wszystkich, najistotniejszych i najbardziej aktualnych informacji w dziedzinie orientacji przestrzennej i dostępności dla osób z dysfunkcją wzroku.

„Foundations of Orientation and Mobility” to swoista biblia dla tych, którzy zajmują się dziedziną orientacji przestrzennej osób niewidomych i słabowidzących, zarówno w kontekście teoretycznym, jak i praktycznym. Publikacja została wydana przez American Printing House for the Blind. Wydanie trzecie, które chcemy przetłumaczyć i opublikować, rozszerzone i wzbogacone o wiele treści, składa się z dwóch tomów.

Pierwszy w wersji oryginalnej zatytułowany „History and Theory” zawiera podstawową wiedzę z zakresu orientacji przestrzennej, w tym informacje o: percepcji, orientacji, słabym widzeniu, aspektach społeczno-psychologicznych. Znajdujemy tam także teorię nauczania w tej dziedzinie i rozdziały poświęcone najnowszej technologii wspomagającej (asystującej), pomocy psów przewodników, wszelkim urządzeniom pomagającymw orientacji przestrzennej i dostępności otoczenia. W sekcji dotyczącej profesjonalnych aspektów orientacji przestrzennej można znaleźć omówienie takich zagadnień jak:

 • międzynarodowa historia tej dziedziny,
 • planowanie programów nauczania,
 • informacje nt. badań naukowych, ich wyników i przyszłych perspektyw.

Pierwszy tom dzieła ma 720 stron w języku angielskim.

Drugi tom publikacji nosi tytuł „Instructional Strategies and Practical Applications”. Tutaj znajdują się szczegółowe informacje dot. roli innych zmysłów w orientacji przestrzennej, nauczania wśród różnych grup wiekowych, a także różnych poziomów sprawności. Poruszono w nim także temat technologii i nowoczesnych rozwiązań. Drugi tom„Foundations of Orientation and Mobility” liczy 854 strony w języku angielskim.

Autorami dzieła są świetni specjaliści z tej dziedziny: Bruce B. Blasch, Richard L. Welsh, WilliamR. Wiener. Warto podkreślić, że są oni związani z International Mobility Conference, z którą nasza Fundacja w maju 2023 roku będzie organizować wspomnianą konferencję IMC. Wydamy to dzieło w języku polskim, w wersji czarnodrukowej i w formie e-booka. Wydrukujemy 250 egzemplarzy 2-tomowej książki w czarnodruku i udostępnimy online e-book, aby mogli z niego korzystać wszyscy zainteresowani efektywną rehabilitacją osób z niepełnosprawnością wzroku. Kompendium udostępnimy szkołom, ośrodkom szkolno-wychowawczym, uczelniom, organizacjom działającym dla OzN, rehabilitantom, jak również bibliotekom, co spowoduje, że każdy egzemplarz dotrze do szerokiego grona odbiorców i będą mogły z niego korzystać liczne osoby. E-book ułatwi dostęp do książki. W ramach zadania zorganizujemy konferencję z udziałem twórców dzieła i naukowców. Zaprosimy na nią 50 gości, specjalistów w tej dziedzinie.

Odbiorcami publikacji będą:

 • odbiorcy książki w wersji drukowanej,
 • odbiorcy, którzy skorzystają z wersji internetowej – e-booka.

Wśród nich będą:

 • instruktorzy orientacji przestrzennej oraz osoby pragnące zdobyć i uzupełnić wiedzę w tej dziedzinie;
 • szkoły i ośrodki, w których uczą się niewidomi lub słabowidzący uczniowie oraz pracuje kadra zaangażowana w proces edukacji osób z dysfunkcją wzroku;
 • szerokie grono pedagogów, terapeutów, edukatorów, nauczycieli, m.in. pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół, uczelni;
 • uniwersytety kształcące przyszłych tyflopedagogów i zrzeszające naukowców i wykładowców w danej dziedzinie;
 • studenci pedagogiki, pedagogiki specjalnej, tyflopedagogiki;
 • pracownicy organizacji OPP, działających w naszym środowisku;
 • naukowcy, rehabilitanci, szkoleniowcy, specjaliści, eksperci ds. dostępności;
 • pełnomocnicy ds. osób z niepełnosprawnościami;
 • niewidomi i słabowidzący, nasi beneficjenci w różnych projektach rehabilitacyjnych;
 • zainteresowani przedstawiciele mediów, dziennikarze,
 • autorzy prac naukowych i popularnonaukowych w danej dziedzinie;
 • osoby zainteresowane rehabilitacją osób z dysfunkcją wzroku oraz ci, którzy mają kontakt z niewidomymi i wykorzystują m.in. techniki edukacyjno-rehabilitacyjne dedykowane osobom z dysfunkcją wzroku;
 • osoby zainteresowane działalnością na rzecz osób z niepełnosprawnością;
 • osoby zainteresowane publikacją przybliżającą zagadnienia orientacji przestrzennej, mobilności, dostępności;
 • rodziny i bliscy osób z dysfunkcją wzroku;
 • biblioteki (miejskie, szkolne, uniwersyteckie).

Harmonogram realizacji

1. Działania organizacyjne związane z przygotowaniem książki do tłumaczenia – I-III 2022

2. Praca Komitetu Wydawniczego – II-XII 2022

3. Nadzór merytoryczny nad przygotowaniem i wydaniem publikacji – II-XI 2022

4. Działania promocyjno-informacyjne – III-XII 2022

5. Tłumaczenie na język polski, korekta pierwsza i druga, skład, opracowanie graficzne, wydanie książki w druku – III-IX 2022

6. Przygotowanie i udostępnienie e-booka – IX-X 2022

7. Konferencja merytoryczna związana z premierą publikacji – IX-XII 2022

8. Kolportaż, dystrybucja publikacji – IX-XII 2022

9. Audyt zewnętrzny projektu, rozliczenie i sprawozdanie projektu – XII 2022