Wielkopolska trampolina do kariery – aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością wzroku

Szansa - Jesteśmy Razem

Zapraszamy do udziału w projekcie

Wielkopolska trampolina do kariery – aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością wzroku

Opis projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności i reintegracja społeczno-zawodowa 40 pełnoletnich osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – osób z niepełnosprawnością wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym, zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego, biernych zawodowo, bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP lub pracujących zagrożonych utratą pracy w okresie trwania projektu.

 Działania projektu obejmują:

Diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników oraz opracowanie dla nich indywidualnych ścieżek reintegracji, którymi zostaną objęci;

Wsparcie psychospołeczne i integracyjne Uczestników poprzez przeprowadzenie indywidualnych treningów umiejętności życiowych, treningów umiejętności miękkich, warsztatów coachingowych oraz integracyjne działania społeczne (kino, teatr, koncerty, wystawy, etc.);

Wsparcie edukacyjne w zakresie kompetencji IT poprzez przeprowadzenie warsztatów tyfloedukacyjnych z obsługi nowoczesnych urządzeń teleinformatycznych dla osób niewidomych i niedowidzących;

Aktywizację zawodową i wspieranie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością poprzez doradztwo i pośrednictwo pracy, organizację kursów zawodowych i staży dla niepełnosprawnych uczestników, dopasowanych do ich potrzeb i preferencji.

Projekt przewiduje także wykorzystanie specjalistycznego wyposażenia umożliwiającego udział osób niewidomych oraz słabowidzących.

Termin realizacji:

Działania będą realizowane w okresie od 1 lutego 2019 r. do 30 września 2020 r.

Harmonogram szkoleń:

Warsztaty grupowe odbywać się będą w blokach 6-godzinnych. Terminy zajęć indywidualnych, staży i kursów zawodowych zostaną ustalone indywidualnie.

Dodatkowe informacje:

Szkolenia będą realizowane w Tyflopunkcie Fundacji Szansa dla Niewidomych w Poznaniu, ul. Lindego 4-6 bądź wynajętych salach szkoleniowych na terenie miasta Poznania.

 Pokrywamy koszty dojazdu i poczęstunek w trakcie przerwy kawowej.

 Oferujemy stypendia dla osób uczestniczących w kursach i stażach zawodowych.

 Każdy uczestnik projektu otrzyma materiały szkoleniowe dostosowane do jego potrzeb.

Dokumentacja rekrutacyjna:

regulamin rekrutacji

Załącznik nr 1: formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2: oświadczenie

Załącznik nr 3: ankieta motywacyjna

Załącznik nr 4: oświadczenie uczestnika

Załącznik nr 5: oświadczenie status na rynku pracy

Załącznik nr 6-umowa-uczestnictwa

Więcej informacji:

Biuro Projektu – Fundacja Szansa dla Niewidomych oddział w Poznaniu,
ul. Lindego 4-6,  60-573 Poznań

e-mail: poznan@szansadlaniewidomych.org,
trampolina.wielkopolskie@szansadlaniewidomych.org

Tel. 61 64 65 111

Accessibility Toolbar