Szkolenie „Świat dotyku i dźwięku bez tajemnic. Efektywna pomoc niewidomym i niedowidzącym – zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych” w Krakowie.

Szansa - Jesteśmy Razem

Szkolenie „Świat dotyku i dźwięku bez tajemnic. Efektywna pomoc niewidomym i niedowidzącym – zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych” w Krakowie.

Fundacja Szansa dla Niewidomych od ponad dwudziestu pięciu lat propaguje ideę świata otwartego dla niewidomych, wdraża rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie osób z dysfunkcją wzroku w przestrzeni publicznej. Celem działania Fundacji jest poszerzanie świadomości społecznej o osobach z niepełnosprawnością wzroku. Ideą przyświecającą tym działaniom jest pokazanie osobom niewidomym i niedowidzącym, a także osobom z ich otoczenia, różnych form pomocy i sposobów radzenia sobie z dysfunkcją.
Jednym z projektów prowadzonych obecnie przez naszych Tyflospecjalistów w Krakowie jest projekt „Świat dotyku i dźwięku bez tajemnic. Efektywna pomoc niewidomym i niedowidzącym – zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków PFRON oraz Gminy Miejskiej Kraków.
Projekt realizowany jest w formie szkolenia dla niewielkich grup pracowników instytucji czy firm, obsługujących klienta/ widza/ petenta z niepełnosprawnością. Celem projektu jest podniesienie świadomości potrzeb oraz umiejętności pracy z osobami z niepełnosprawnościami ze szczególnym uwzględnieniem procesu ich integracji w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania aktywności życiowej oraz zaradności osobistej i w dłuższej perspektywie niezależności ekonomicznej. W wielu przypadkach osoby z niepełnosprawnością nie korzystają z obiektów użyteczności publicznej, ponieważ są dla nich po prostu niedostępne. Dostępność to nie tylko dostosowania architektoniczne, czy sprzętowe, ale również profesjonalna obsługa. Tak, aby niepełnosprawny klient, widz, gość czy uczestnik mógł zostać obsłużony na równi z innymi osobami.
Zakres merytoryczny zajęć obejmuje przybliżenie różnych typów niepełnosprawności, barier na jakie te osoby napotykają oraz stereotypów, z którymi muszą się mierzyć w codziennym życiu. Omawiamy podstawowe zasady savoir-vivre w kontakcie z osobami z różnymi niepełnosprawnościami. Z naszych obserwacji najmniej rozpowszechniona jest wiedza o osobach z dysfunkcjami wzroku i dlatego im poświęcimy podczas spotkania najwięcej miejsca. Zdobytą podczas szkolenia wiedzę oraz umiejętności z zakresu obsługi osób niewidomych i niedowidzących, uczestnicy będą mogli sprawdzić dzięki prostym ćwiczeniom praktycznym. Prezentujemy też szereg rozwiązań technicznych oraz przykłady sprzętu likwidującego bariery w komunikowaniu się i ułatwiającego codzienne funkcjonowanie osób z dysfunkcją wzroku.

www.krakow.pl

www.ngo.krakow.pl

Accessibility Toolbar