Dotykowa książka dla najmłodszych – polscy poeci dzieciom

Szansa - Jesteśmy Razem

Dotykowa książka dla najmłodszych – polscy poeci dzieciom

Wydając brajlowskie publikacje chcemy wyrównać szanse osób niewidomych w dostępie do wiedzy, podanej w formie przystępnej i atrakcyjnej dla czytelnika w każdym wieku. Projekty z programu Literatura realizują cele i idee popularyzowane przez Wnioskodawcę: promowanie roli czytelnictwa jako formy rehabilitacji, integracji i aktywizacji społecznej oraz zapobieganie wtórnemu analfabetyzmowi osób niewidomych spowodowane niską dostępnością wydawnictw brajlowskich.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury -państwowego funduszu celowego

Accessibility Toolbar