Projekt „niePEŁNOSPRAWNI na otwartym rynku pracy”

Szansa - Jesteśmy Razem

Jaki jest cel tego działania?

Głównym założeniem  projektu jest zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia stu osób z niepełnosprawnościami narządu wzroku. Zrekrutujemy 85 osób niepracujących oraz 15 osób, które obecnie są zatrudnione. Założony cel osiągniemy poprzez realizację indywidualnego i kompleksowego programu aktywizacji zawodowej lub poprawę sytuacji na rynku pracy. 

Jakie działania przewidziano w projekcie?

Dla każdego uczestnika zostanie opracowana diagnoza wraz z określeniem zestawu działań mających doprowadzić do jego aktywizacji w formie Indywidualnego Planu Działania. Każdy uczestnik zostanie objęty minimum dwiema formami wsparcia wynikającymi z opracowanego IPD. Mogą to być min.: szkolenia tyfloinformatyczne, zawodowe, językowe, staże zawodowe lub inne zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników projektu.

Kto może być uczestnikiem projektu?

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie następujące warunki:

  • w dniu przystąpienia do projektu mają ukończone 18 lat,
  • zamieszkują na terytorium Polski,
  • posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na wzrok,
  • są osobami niepracującymi z niepełnosprawnością narządu wzroku, które na etapie rekrutacji pozyskają z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenie o braku odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wg stanu na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie (rozumianego jako dzień rekrutacji)

lub

  • są osobami pracującymi chcącymi poprawić pozycje zawodową na rynku pracy  

UWAGA! Uczestnikami zadania mogą być jedynie osoby które nie biorą udziału w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gdzie i kiedy będziemy realizować projekt?

Działania projektowe będą realizowane na terenie całego kraju (we wszystkich Tyflopunktach) od 1 października 2021r. do 30 czerwca 2023r. 

W tym czasie, w trybie ciągłym będziemy rekrutować uczestników. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Jak się zgłosić do projektu?

Aby zapisać się do projektu wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z najbliższym Tyflopunktem. Kontakty do nich znajdziesz tutaj.

Kontakt do biura projektu

e-mail: projekt.niepelnosprawni@szansadlaniewidomych.org

tel.: 881 929 019 lub 22 635 10 60

„niePEŁNOSPRAWNI na otwartym rynku” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Dokumenty do pobrania

Accessibility Toolbar