„Włączmy niewłączonych – mazowiecka kultura dla wszystkich”

Szansa - Jesteśmy Razem

Celem projektu jest włączanie osób z dysfunkcją wzroku w kulturę, budowanie poczucia wspólnoty poprzez współdziałanie i bezpośredni kontakt z artystami i twórcami, integrację ze środowiskiem osób pełnosprawnych, równy dostęp do oferty kulturalno-edukacyjnej uwzględniającej ograniczenia tej grupy obywateli i specyfikę niepełnosprawności wzroku, promocja czytelnictwa i czynny udział w życiu społecznym i kulturalnym. Chcemy niezmiennie promować tolerancję i empatię, walczyć ze stereotypami i dyskryminacją, przekazując wartościowe treści na merytorycznie wysokim poziomie, dostępne dla wszystkich. Zadanie pt. „Włączmy niewłączonych – mazowiecka kultura dla wszystkich” polega na realizacji cyklu spotkań promujących aktywny udział osób z niepełnosprawnością (zwłaszcza osób niewidomych i słabowidzących) w aktywnościach o charakterze kulturalnym.

Projekt obejmuje cykl 6 spotkań oraz 6 publikacji towarzyszących, związanych z motywami przewodnimi spotkań – to wyjątkowe opracowania, które powstały przy udziale gości specjalnych – wybitnych twórców, przedstawicieli mazowieckiego środowiska kulturalnego.

Harmonogram spotkań:

16.11.22 r.

Spotkanie z literatem pn.: „Literatura bez granic” 

Marek Kalbarczyk

16.11. 22 r.

Spotkanie z aktorem pn.: „Film z audiodeskrypcją – prawdziwie dostępna sztuka, czy jedynie jej namiastka?”

Jerzy Zelnik

26.11.22 r.

Spotkanie z  muzykiem pn: „Razem w świecie dźwięku – wybitni niewidomi muzycy”

Krzysztof Ścierański  

12.12.2022 r.

Spotkanie z dziennikarzem pn.: „Kultura wczoraj i dziś”

Krzysztof Skowroński

13.12.22 r.

Spotkanie z historykiem pn.: „Mazowsze wyjątkowym miejscem do życia”

Jan Żaryn

20.12.22 r.

Spotkanie z poetą „Piękno poezji dla każdego”

Elżbieta Gutowska-Skowron

Działania przewidziane w projekcie wpisują się w obszar walki z izolacją i wykluczeniem osób z niepełnosprawnością. Pragniemy promować czynny udział osób z niepełnosprawnością w wydarzeniach kulturalnych, głosząc ideę równych szans dla każdego bez względu na współwystępującą niepełnosprawność, promować świat otwarty dla niewidomych. Projekt ma wielowymiarowy charakter, służy promowaniu dostępności kultury wśród osób z dysfunkcją wzroku oraz podejmuje ważne tematy.

Zadanie publiczne pn. Włączmy niewłączonych – mazowiecka kultura dla wszystkich dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Accessibility Toolbar